Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัสดุและคณะครู คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ชัยพล พาโพธิ์ จากวิทยาลัยเทคนิคน่านและคุณนิติกร สุขใจ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองน่านมาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ด้วย
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online

คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมภาคเช้า คือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาคบ่ายคือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องเรียน 221 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 23/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 24/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 25/6/63

การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และเตรียมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ โดยในภาคเช้าครูประจำชั้นระดับม.ต้นเข้ารับการอบรม และภาคบ่ายครูประจำชั้นระดับม.ปลาย ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางธัญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการนำเข้าข้อมูล ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายไตรพฤก  ผางาม
         ผู้อำนวยโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

  

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

1280552
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
896
719
2870
1268230
8764
37731
1280552

Your IP: 3.233.229.90
Server Time: 2020-07-08 10:58:52