Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเฉพาะกิจคณะครู
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หลังเสร็จจากพิธีเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย 
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหวิทยาเขตเสรีไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา โดยแยกตกแต่งเป็นคณะสี สร้างความรักใคร่สามัคคีและปลูกฝังนักเรียนให้เข้าใจ ซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ ซึ่งจะได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆต่อไป

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

เป็นโครงการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียน " คุณธรรมความสะอาดเป็นสัญญลักษณ์ของคุณภาพ" ด้วยกิจกรรมปฏิบัติ ตามกระบวนการ S.W. Model
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE
นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและTO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ จัดประกวดป้ายนิเทศน์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแต่ละระดับชั้น การประกวดเต้น COVER DANCE และกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี
การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดโดครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรองและเตรียมพร้อมก่อนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) จำนวนนักเรียน 35 คน

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายสนอง  ก้อนสมบัติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

498195
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
238
343
581
494177
10313
14478
498195

Your IP: 54.156.60.28
Server Time: 2017-07-24 10:26:33

เวลาขณะนี้