Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดเต้น cover dance

วันที่ 13 กันยายน 2561 งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมการประกวดเต้น cover dance ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในวันนี้เป็นการประกวดรอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนชมรมเชียร์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท ลาลาลิส เฮ้าส์ จำกัด ในโอกาสที่ได้มามอบทุนสนับสนุนให้กับ ชมรมเชียร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบทุนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลการแข่งขันการอ่านฟังเสียง

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นายธนดล วานิยพงศ์ นักเรียนชั้นม.5/9 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ประเภทชาย ระดับ ม. 4- ม.6 และระดับปวช. ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท และโรงเรียนได้รับทุนอีกจำนวน 6,000 บาทจากธนคารธนชาต และในโอกาสนี้นายธนดล วานิยพงศ์ ก็ได้มอบทุนดังกล่าวให้โรงเรียนโดยนางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนรับทุน ในวันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นจึงจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นภายใต้งานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายสนอง  ก้อนสมบัติ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

743658
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
29
599
3091
737599
9292
15131
743658

Your IP: 54.81.150.27
Server Time: 2018-09-21 00:30:56

เวลาขณะนี้