Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
ผู้บริหารและตัวแทนครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี
 ในวันที่ 19 เมษายน 2560
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระเบียบวินัยการปฏิบัติตนของนักเรียน
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี 
 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมปิดภาคเรียน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสรุปงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559 และช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสู่วิถีศรีสวัสดิ์ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 
 
คณะครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปส่งครูมนตรี นันตาและนายรชต เขื่อนธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคีวชู เมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2560 
 
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
 
บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
    บรรยากาศการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  
    นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่  
    คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ
 
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
    บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอบในวันที่ 24 และ  27 กุมภาพันธ์ 2560
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study: IS)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป
 

รงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้บริการสถานที่ห้องประชุมอาคาร 84 ปี 
         ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนในศควรรษที่ 21 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เวลา 08.30 - 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.2560
 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
        นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
       นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบโล่รางวัลแก่นางสาวชัญญานุช ตาน้อย ม. ๔/๙ จากการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และโล่รางวัลของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับม. ปลายได้รับโล่ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รับโล่จากนายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และรับเงินรางวัลจากนายสมใจ จิตเป็นธม เลขาฯกอช. ณ กรมประชาสัมพันธ์ วีันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คำขวัญที่ได้รับรางวัลคือ เตรียมพร้อมชีวิต รู้จักคิด รู้จักออม
 

มอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมให้ความรู้แก่นักกีฬาในการจัดเวลาเรื่องการเรียนและเวลาฝึกซ้อม เน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาไปพร้อมๆกับการเรียนเป็นสำคัญ 
 

การประชุมเสวนา "อภิวัฒน์การมัธยมศึกษากู้วิกฤตการศึกษาไทย"ยกห้าจุดภาคเหนือ จังหวัดน่าน
    ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
สุริยานุเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และการเปิดสำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 

คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559  
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อแจกกันนักเรียนแต่ละห้องต่อไป 
 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
    ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาโรงเรียน
    โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด)
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลโดยกสทช.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดกิจกรรมรู้รอบตอบเรื่องดิจิตอลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมพละศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม ประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นได้จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม 
และสอบวิชาพิเศษของลูก – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วม ไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันวาเลนไทน์
งานสภานักเรียนร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมแก่นักเรียนในวันแห่งความรัก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจกรรมแนะแนวจัดกิจกรรมให้คณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ในโอกาสที่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

English & Chinese Skits Show
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English & Chinese Skits Show ของนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจกรรมแนะแนวจัดกิจกรรมให้คณะครูและเพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ในโอกาสที่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของจีนเพิ่มมากขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะภาษาจีนในช่วงเวลาพักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           นายสนอง  ก้อนสมบัติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

451355
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
156
380
901
444247
19960
19763
451355

Your IP: 54.161.75.128
Server Time: 2017-04-25 06:37:05

เวลาขณะนี้