Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

  

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯในโรงเรียน

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมี พ.อ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน "พิธีวันพระเจ้าน่าน” เนื่องจากเป็นวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (พระเจ้าผู้ครองนครน่าน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2461 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ทรงทำนุบำรุงและพัฒนาเมืองน่านให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 14

วันที่ 4 เมษายน 2564 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 14 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานตัว มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(โควต้าพิเศษ) และวันที่ 4 มีนาคม 2564 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สอบวัดความรู้ ฯ ครั้งที่ 25

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.6

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและครูคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการสอบในวันที่ 27 มีนาคม และ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.ต้น

วันที่ 26-31 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.ปลาย

วันที่ 25 มีนาคม -1 เมษายน 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันนี้เป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลดู่ใต้

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลดู่ใต้ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

       นายไตรพฤก  ผางาม
         ผู้อำนวยโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

1564860
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
853
1052
5019
1546712
6188
50782
1564860

Your IP: 3.92.96.236
Server Time: 2021-05-06 22:02:50

Fanpage