Get Adobe Flash player

บรรยากาศโรงเรียน

 

Fanpage

ลงชื่อผู้ใช้

เวลาขณะนี้

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 13.00 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี) ครบรอบ 112 ปี

ฟ้อนล่องน่านงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ชมรม TO BE NUMBER 1 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER 1 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมของชมรม โดยรองผู้อำนวยการอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้มอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในชมรมต่อไป

ซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน เพื่อร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรวเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบหมายให้นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสสัตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภภาคม 2562 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาถึง 3 เหตุการณ์คือ คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

การประชุมครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และมีการแนะนำครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานี้ด้วย

รางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles หญิง 
1.นางสาวเกศกนก ทองวิลา ม. 4/4
2.นางสาวเบญจวรรณ การอ่าน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles ชาย
1.นายวโรดม สีทิพย์ ม.6/5
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3
โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์เป็นครูผู้ฝึกสอน
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ
2.นายเจษฎา ทาเรือน ม.5/2 
โดยมีครูณัฐพล หอมดอกเป็นผู้ฝึกสอน

ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเปิด "อาคารทิพยสิริ" ซึ่งเป็นหอประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริฯและกิจกรรมต่างๆ วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องมรดกธรรม: มรดกโลก: สันติสุขแห่งมนุษยชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยนักเรียนชั้นม. 5/8 และ 5/9 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ
ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

กิจกรรมโรงเรียน สามารถคลิกที่ More เพื่อดูภาพกิจกรรมโรงเรียน

ย้อนหลังทั้งหมด >>>

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

       นายสนอง  ก้อนสมบัติ
      วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ
              เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

      

บริการ

 

 

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

     

     

     

       

       

       

       

        

        

        

         

         

         

                 

สถิติเข้าเยี่ยมชม

928478
วันนี้
เมือวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
385
516
5388
916469
26588
24819
928478

Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 2019-05-26 13:38:43