Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3  ปี

ปีงบประมาณ 2559 – 2561

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 3. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  นโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา

   6.พัฒนาครู  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา

   7.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล

   8. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยและพัฒนา

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  4. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  และแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา

   6.ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

   7. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียน

มาตรฐานสากล

   8.โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง

สม่ำเสมอ

 

กลยุทธ์

 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

  2. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกำหนด
  4.จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5.จัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  6.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
  7.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  8.จัดให้มีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ