Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3  ปี

ปีงบประมาณ 2562 – 2564

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล”

 

ปรัชญา

“วิชาดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำ้ใจงาม ความสามารถสูง”

(Academic Excellence, Competitive Sport, Strict Discipline, Beauty Spirit, High
Competency )
ความหมาย คือ ลูกศรีสวัสดิ์ทุกคนต๎องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให๎ถึงพร๎อมด๎วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

“วิชาดี” ตั้งใจใฝ่ศึกษาหาความรู๎ให๎แกํกล๎า

“กีฬาเก่ง” หมั่นฝึกฝนตนเองให๎มีทักษะในเชิงกีฬาให๎ปรากฏ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัยด๎วยน้ําใจของนักกีฬาอยํางแท๎จริง

“เคร่งวินัย” ปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ วินัยและแนวปฏิบัติตํางๆ ของโรงเรียน
โดยเครํงครัดทั้งในที่ลับและที่แจ๎ง

“น้ำใจงาม” ใช๎ความรู๎คูํคุณธรรม ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ มุํงประโยชน์ตํอสํวนรวม

“ความสามารถสูง” นําความรู๎ ความดี และประสบการณ์ที่ได๎รับการฝึกอบรมมาดีแล๎วไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 3. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  นโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา

   6.พัฒนาครู  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา

   7.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล

   8. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยและพัฒนา

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  4. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  และแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา

   6.ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

   7. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียน

มาตรฐานสากล

   8.โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง

สม่ำเสมอ

 

กลยุทธ์

 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

  2. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกำหนด
  4.จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5.จัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  6.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
  7.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  8.จัดให้มีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ