Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

  

     นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    คณิตศาสตร์

 

   

      นางเอมอร สุมามาลย์

         นายจิรัฏฐ์  กาละดี

 

  นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว

 
       นางจินตนา  ถาวรศักดิ์

         นางนฤมล  นิ่มพยา

 

        นางมนชยา  อธิกรม

     นายบรรยวัสถ์  พิชัยวงศ์

     นายวัชระศักดิ์  วรรณโยธา

    นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่

   นายนิวัฒน์  พันน้อย

      นางสาววิลาวรรณ มงคล

 

      นางอมรรัตน์  นิกรวงศ์สิริ

 

นางเยาวลักษณ์   สุวรรณตระการ

 

       นายนพพล สุขภิรมย์

 
       นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์

 
      นางสาวศุภรัตน์   สะสม

     นางสาวอภิสรา จินะ

     นางจิรารัตน์   บริวัน