Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

  

     นายภัชรณันดิ์  ศรีประเสริฐ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    คณิตศาสตร์

       นายนิเวศน์  เทศใต้ 

 

         นายจิรัฏฐ์  กาละดี       นายแคล้ว  ใจทา 

 
       นางจิตนา  ถาวรศักดิ์

 
     นางจุรีรัตน์  วงศ์วิริยะพันธ์

    นางดวงทอง  อยู่จันทร์

 

    นางทัศนาภรณ์  ศรีสุขคำ

          นางเอมอร์  สุมามาลย์

     นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว

     นายบรรยวัสถ์  พิชัยวงศ์

 

         นางนฤมล  นิ่มพยา

       นายวัชระศักดิ์  วรรณโยธา

 

   นายนิวัฒน์  พันน้อย

      

    

นางเยาวลักษณ์   สุวรรณตระการ

    

นางสาวภิญญดา  คำอ้ายล้าน

  

        นางมนชยา  อธิกรม

  

      นางอมรรัตน์  นิกรวงศ์สิริ   

    นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่

       นางสาววิลาวรรณ มงคล