Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

  

     นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    คณิตศาสตร์

 

          นางเอมอร สุมามาลย์

         นายจิรัฏฐ์  กาละดี       นายแคล้ว  ใจทา 

 
       นางจินตนา  ถาวรศักดิ์

         นางนฤมล  นิ่มพยา

 

        นางมนชยา  อธิกรม

     นายบรรยวัสถ์  พิชัยวงศ์

     นายวัชระศักดิ์  วรรณโยธา

     นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว

    นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่

      นางสาววิลาวรรณ มงคล

 

      นางอมรรัตน์  นิกรวงศ์สิริ

   นายนิวัฒน์  พันน้อย

    

นางเยาวลักษณ์   สุวรรณตระการ

 

       นายนพพล สุขภิรมย์

 

  
       นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์