Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เดิมมีชื่อว่า “ โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ ” ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม2450 ณ บริเวณวัด ช้างค้ำวรวิหาร ด้วยความอุปถัมภ์ ของ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อแรก ตั้งเปิดสอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.3 ต่อมาในปี พ.ศ.2457 - 2458 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-4 
(ม.3 และ ม.4 เดิม)

ในปี พ.ศ.2473 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปที่ฝั่งแม่น้ำน่านในท้องที่บ้านดอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีศรีน่านปัจจุบัน) มีเนื้อที่ 11 ไร่ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2475 ซึ่งตรงกับสมัยของพระยากรุงศรีสวัสดิการเป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดน่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตาม พระราชทินนามของท่านว่า “ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

ในปี พ.ศ.2479 - 2480 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่5 - 6 (ม.5 และ ม.6)
ในปี พ.ศ.2503 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (แผนกวิทยาศาสตร์)
ใน ปี พ.ศ.2513 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมช. (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในชนบท)เป็นรุ่นที่ 7 โรงเรียนได้ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีจำนวนนักเรียนและครู - อาจารย์มากขึ้น ทำให้สถานที่ของโรงเรียนคับแคบไม่สามารถรองรับความเจริญที่จะมีมากในอนาคต ได้
้ 
ในปีงบประมาณ 2514 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน คือ คุณสมชาย โลหะโชติ และคุณสมบูรณ์ บัณฑิตได้ติดต่อขอรับเงินจัดสรรจาก งบประมาณแผ่นดินจัดซื้อที่ดินบริเวณทุ่ง นา บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองจังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 57 ไร่ มอบเป็นสมบัติของ กรมสามัญศึกษาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และกรมสามัญศึกษาได้ จัดสรรงบประมาณสำหรับ สร้าง อาคาร เรียนตึก 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน 1 หลัง เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จโรงเรียนจึงได้ย้ายมา ณ สถานที่แห่งใหม่ คือที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2516 ในปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ คมภ.2 (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาคกลุ่มที่2) รุ่นที่ 3 ทำให้โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการศึกษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนสื่อประกอบการเรียน
การสอนอย่างมากมาย
ในปี พ.ศ.2534 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรุ่นแรก
ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 2,411 คน ครู-อาจารย์ จำนวน 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

The Brief of Srisawatwittayakarn Changwatnan School History

 

Srisawatwittayakarn Changwatnan School was founded on May 20th , 2450 B.E. with its first name “ Suriyanukraw School ” at Changkamworawiharn Temple.  It was named by Phrachao Suriyapongparittadet, the Nan Ruler at that time. The first primary school was “ Prathomwittayakorn ”

In 2475 B.E. the school was moved to Ban Don Chiengyuen, Tambon Naiwieng, Amphure Muang, Nan Province (which is Strisrinan  School now).  The name of the school was changed to “ Srisawatwittayakarn Changwatnan School ” which was taken from the name of Phrayakungsrisawatdikarn who was the secretary of the province.

The school was moved again to a new location at 179 Yantarakitkoson Road,  Ban Donmoon, Tambon Dootai, Amphure Muang, Nan Province on January 15th ,2516 B.E.  Classes now include both boys and girls. There are two levels : lower secondary school (Mattayom 1-Mattayom 3) and upper secondary school (Mattayom 4-Mattayom 6).