Get Adobe Flash player

ประวัติผู้อำนวยการ

                                                               ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                         

                                                                   นายสนอง  ก้อนสมบัติ

                                                            (กศ.บ. , ร.บ. ,ป.บัณฑิต, กศ.ม. , ค.ม.)

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
                                                            วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๓๗ (น่าน-แพร่)

                                                 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

วิสัยทัศน์การบริหาร (Management  Vision)

“๑ นักเรียน ๑ ศักยภาพ” ด้วยวิธีการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา     พัฒนาศักยภาพนักเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล     บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิลำเนา บ้านท่าดอนไชย ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์ 089-8518942

การศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านท่าป่าคา  อ.เวียงสา  จ.น่าน
 • ประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
 • ม.ศ.๓ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๑๘
 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ปก.ศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๒๐
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๔
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) วิชาเอกการเมือง การปกครองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๗
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๙
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๓๑
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ประสบการณ์ปฏิบัติงานและผลงานดีเด่น

๑. อุปนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๔
๒. กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา โครงการเยาวชนธรรมาภิบาลปี ๒๕๔๓
๓. กรมวิชาการ แต่งตั้งเป็นวิทยากรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. สพท. น่าน เขต 2 แต่งตั้งเป็นวิทยากรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่งตั้งเป็น
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๖. จังหวัดน่านแต่งตั้งเป็นวิทยากรลูกเสือหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้น   B.T.C, A.T.C. และ A.L.T.C.
๗. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วงโยธวาทิต - ดนตรีลูกทุ่ง  ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลางและโรงเรียนนาน้อย
๘. พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

๙. พัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรสหวิทยาเขต เรียนรู้สู่อาชีพ ณ โรงเรียนนาน้อย
๑๐. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ "โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนนาน้อย
๑๑. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ที่โรงเรียนจนได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
๑๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O - Net) โรงเรียนที่มี  
ผลสัมฤทธิ์ โดยพัฒนาจากกลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มที่ ๑  ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
๑๓. พัฒนาผลการคัดเลือกนักเรียนสู่ค่ายโอลิมปิควิชาการสูงเป็นอันดับ ๑ ของภาคเหนือ  ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
๑๔. พัฒนาผลการบริหารทางวิชาการในระดับเหรียญทอง  Obec Award ระดับชาติ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน
๑๕. พัฒนากระบวนการลูกเสือด้วยการเดินสวนสนามและระเบียบแถว รองชนะเลิศ/ชนะเลิศ ระดับชาติ  ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
๑๖. เป็นวิทยากรลูกเสือหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้น B.T.C., A.T.C และ A.L.T.C.  จังหวัดน่าน
๑๗. ศิษย์เก่าดีเด่น "๑๐๐ ปี ศรีสวัสดิ์สุริยานุเคราะห์" โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

๑๘. มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
๑๙. เลขานุการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.น่าน/สหวิทยาเขต 
       น่าน ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๕๔)
๒๐. เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนสันติสุข
๒๑. เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
๒๒. เป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน


ประวัติการทำงานราชการ

 •  ข้าราชการครู  ตำแหน่ง อาจารย์ ๑  ระดับ ๓ / อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ปฏิบัติการสอนโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๓๗)
 •  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  อำเภอปัว  
  จังหวัดน่าน  (พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๕๘)
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  (พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๕๒)
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย  (พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๓)
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  (พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๖)
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  (พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)

 

ประวัติครอบครัว

ภรรยา  นางชุติมา  ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
บุตร    
นางสาวกมลชนก  ก้อนสมบัติ  ตำรวจนครบาล  กรุงเทพฯ

            นายสรณชน  ก้อนสมบัติ  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล


คติการทำงาน

“ตำแหน่ง เป็นโอกาสทำความดี”