Get Adobe Flash player

ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

                                

                                                                         นายสนอง  ก้อนสมบัติ

                                                            (กศ.บ. , ร.บ. ,ป.บัณฑิต, กศ.ม. , ค.ม.)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
                                                                    วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๓๗ (น่าน-แพร่)

                                                 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

วิสัยทัศน์การบริหาร (Management  Vision)

สร้างโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพนักเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิลำเนา บ้านท่าดอนไชย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านท่าป่าคา  เวียงสา
 • ประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนตาลชุม(ตาลชุมพิทยาคม)
 • ม.ศ.๓ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ๒๕๑๘
 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ปก.ศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๕
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) วิชาเอกการเมือง การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๓๑
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐
 • อุปนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๔
 • กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา โครงการเยาวชนธรรมาภิบาลปี ๒๕๔๓
 • กรมวิชาการ แต่งตั้งเป็นวิทยากรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔
 • สพท. น่าน เขต 2 แต่งตั้งเป็นวิทยากรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
 • จังหวัดน่านแต่งตั้งเป็นวิทยากรลูกเสือหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้น   B.T.C, A.T.C. และ A.L.T.C.
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น  “๑๐๐ ปี ศรีสวัสดิ์สุริยานุเคราะห์”
 • สพฐ. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ๒๕๕๒
 • ประธานกลุ่มโรงเรียนสันติสุข สพท.น่านเขต ๑

 

เกียรติประวัติการทำงาน

๒๕๕๑-๒๕๕๒

 • เลขานุการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.น่าน/สหวิทยาเขต น่าน ๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๔)
 • สมป./สพฐแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ ๒๕๕๔
 • คุรุสภามอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๕
 • คุรุสภา มอบรางวัล”คุรุสดุดี”ประเภทผู้บริหาร ๒๕๕๕
 • มศว.พิษณุโลก/ม.นเรศวรมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น(มศว)๒๕๕๖

 

ผลงานดีเด่นทางการบริหาร :  หลักธรรมาภิบาลสู่คุณภาพนักเรียน

ด้านวิชาการ : “ ๑ ผู้เรียน ๑ ศักยภาพ ”

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 • ชนะเลิศ A-Math Crossword และ คำคม ระดับภาคเหนือ
 • นักเรียนม.๖ สอบระบบโควตาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบัน
 • ชนะเลิศนักกรีฑาระดับชาติและเซปักตะกร้อชายระดับเขต ๕
 • พัฒนาสุนทรียภาพทางดนตรี จัดตั้งวงโยธวาทิตได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเหรียญเงินและรางวัล

     คทากรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๔๙

 • ชนะเลิศการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการศึกษา ๒๕๔๘ สพท.น่าน เขต ๒
 • ชนะเลิศ การบริหารจัดการห้องสมุด ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง สพท.น่าน เขต ๒
 • ชนะเลิศ ระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือระดับจังหวัดน่านและได้รับรางวัลลำดับที่ ๒ ของประเทศ

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม : ต้นแบบ“โรงเรียนในฝัน” รุ่น ๑

 • ชนะเลิศระดับ สพฐ. ห้องสมุดมีชีวิต  ผู้บริหารรักการอ่านดีเยี่ยม ครูรักการอ่านดีเยี่ยม นักเรียนรักการอ่านดีเยี่ยม
 • ชนะเลิศ ระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ ระดับสพท.น่าน เขต ๑
 • ชนะเลิศ ร้องเพลงประสานเสียง (Corus)ระดับจังหวัดน่าน ๒๕๕๒

 โรงเรียนนาน้อย: สร้างเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

 • หลักสูตรสหวิทยาการมัธยมศึกษาเพื่อมีงานทำ
 • หลักสูตร EIS
 • จัดตั้งวงดนตรี“ลูกทุ่งนาน้อย”
 • นักเรียนนาน้อย ๒๕๕๔สอบโควตา มช สถิติสูงขึ้นมาก
 • ชนะเลิศหนูน้อยเจ้าเวหา เครื่องบินบังคับระดับภาคเหนือ
 • ชนะเลิศ ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลาง
 • โครงงานคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ
 • โครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ
 • รางวัลโรงเรียน“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ๒๕๕๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม:ต้นแบบในฝันสู่มาตรฐานสากล

 • สพฐ.มอบรางวัลเหรียญทองละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชาติ
 • เหรียญเงินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาฯระดับชาติ ๒๕๕๕
 • เหรียญเงินกิจกรรมร้องเพลงไทย ระดับชาติ ๒๕๕๕
 • สภากาชาดไทย มอบโล่”มาตรฐานอาสายุวกาชาด”๒๕๕๖

ด้านบริหารบุคคล : “ ๑ คุณครู ๑วิทยากร ”

 • ครูทุกท่าน เก่ง  ๑ ด้านทั้งการสอนและระบบดูแลฯ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วย ๙ กิจกรรม
 • ครูเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ(สร้างวินัย)
 • ครูได้ทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ครูเป็นครูดีในดวงใจ ของนักเรียน และ สพฐ.
 • ครูสอนดีของท้องถิ่น  ครูหนึ่งแสนครูดีของนักเรียนและชุมชน
 • ครูมีวิทยฐานะสูงจากการสอนดี สอนเก่ง

ด้านบริหารแผนและงบประมาณ หลักมีส่วนร่วม

 • บริหารแผน/การงบประมาณแบบจ่ายตรง
 • การบริหารฐานโรงเรียน (S.B.M.)ระบบคุณภาพ TQA
 • พ.ศ. ๒๕๒๕  อาจารย์ ๑ โรงเรียนปัว อำเภอปัว
 • พ.ศ. ๒๕๓๗  ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโรงเรียนปัว (ป่ากลาง)
 • พ.ศ. ๒๕๓๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว
 • พ.ศ. ๒๕๔๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย
 • พ,ศ.๒๕๕๕   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 • พ.ศ.๒๕๕๖    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

ประวัติส่วนตัว

 • บิดา นายคันธะสอน  ก้อนสมบัติ
 • มารดา  นางทา  ก้อนสมบัติ
 • คู่สมรส  นางชุติมา  ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 • ธิดา  นางสาวกมลชนก  ก้อนสมบัติ  นศ.เนติบัณฑิตยสภา
 • บุตร  นายสรณชน  ก้อนสมบัติ  นศ.มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คติการทำงาน

“ตำแหน่ง เป็นโอกาสทำความดี”

บริการ