Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                         

         

นางสาวอริศรา  สะสม 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

นายประสิทธ์ ไชยกลางเมือง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 

 

 

 

 

          

นายวสันต์   กิวัฒนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ