Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

  

ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รหัส   120014

ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)            SRISAWATWITTAYAKARN

อำเภอเมือง   จังหวัดน่าน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายไตรพฤก  ผางาม

วัน   เดือน   ปีที่ก่อตั้ง 20   พฤษภาคม   2450

ที่ตั้ง 179  หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55000

หมายเลขโทรศัพท์ 1.054-710411(งานธุรการ)      2.054-710955 (กลุ่มกิจการนักเรียน)

หมายเลขโทรสาร 054-710411

Website www.srisawat.ac.th

 

เขตที่ตั้งโรงเรียน เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลดู่ใต้

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ราบ

เขตบริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่ของอำเภอเมืองน่าน  ยกเว้น  ตำบลบ่อสวก  ตำบลบ่อตำบลเรือง  ตำบลถืมตอง  ตำบลไชยสถาน  ตำบลสะเนียน  ตำบลนาซาว
ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

โรงเรียนประถมที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่ใกล้ที่สุด วิทยาลัยชุมชน

โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  สังกัด สกอ. อปท.ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

องค์การปกครองแบบท้องถิ่น เทศบาลตำบลดู่ใต้ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

อำเภอ อำเภอเมืองน่าน  สังกัด กรมการปกครอง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 37     สังกัด สพฐ. ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ที่ดินของโรงเรียน ขนาดพื้นที่  63  ไร่   20   ตารางวา   เป็นกรรมสิทธิ์ การถือครองของ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ลักษณะที่ดิน ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

แหล่งน้ำที่โรงเรียนใช้
ประปาจากหน่วยงานอื่น คือ ประปาส่วนภูมิภาค และน้ำบาดาลจากการสนับสนุนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาของ การมีน้ำดื่มน้ำใช้พอเพียง

ปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและอาคารเรียน

 1. มีปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่
 2. มีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโรงฝึกงานและเขตเกษตรของโรงเรียนในฤดูฝน
 3. ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
 4. ปัญหาอาคารชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
 5. สายไฟในอาคารมีสภาพเก่า

ประเภทและลักษณะของโรงเรียน

 1. เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (World - Class Standard  School  )
 2. เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 3. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
 4. เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
 5. เป็นโรงเรียนโครงการโรงเรียนสีเขียว
 6. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีขาว
 7. เป็นโรงเรียนโครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
 8. เป็นโรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE
 9. เป็นโรงเรียนในโครงการการใช้โปรแกรมGSPของสสวท.
 10. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ใน207 โรงเรียน
 11. เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ
 12. เป็นโรงเรียนโครงการนักเรียนมีความสามารถคณิตศาสตร์

การมีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ที่ติดตั้งโดยการไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน จำนวนอาคารที่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาคารเรียน 5  อาคารและอาคารประกอบ 15 หลัง

การพัฒนาด้านภาษาของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก

ห้องวิทยาศาสตร์ 7    ห้อง

การพัฒนา IT   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตามห้องต่างดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์      5      ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
 • ห้องสืบค้น TOT IT SCHOOL
 • ห้องสมุด
 • ห้องเรียนพิเศษ 1/7-1/10 , 2/8-2/10, 3/8-3/10 , 4/8-4/10 , 5/8-5/10, 6/8-6/10
 • ห้องศูนย์ GSP
 • ห้องสืบค้น คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระ
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารเครือข่ายผู้ปกครอง
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องควบคุมระบบ  NETWORK

สรุปการพัฒนา IT ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมใช้งาน                                          458    เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรอการซ่อมแซม                                          21   เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book                                                        55   เครื่อง
 • Visualizer                                                                                  10   เครื่อง
 • ProjectorS                                                                                 70  เครื่อง

 

 

4 ระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบระบุตัวตน ( Authentication )ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ NETWORK ภายในโรงเรียนและเป็น Lood Balance

การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 • บริษัท กศท. ( CAT)    Cyber  optic                35/1  Mbps     1 เส้น
 • บริษัท TT and T (3BB )                                10/1   Mbps     2 เส้น
 • บริษัท ทศท.  ( TOT )                                   12/1   Mbps     3 เส้น
 • กระทรวงศึกษาธิการ   ( MOE NET )                2/1   Mbps     1 เส้น

 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้าน IT ที่โรงเรียนเกี่ยวข้องและดำเนินการเพื่อสนับสนุน ได้แก่

*  โครงการ   TOT   IT   SCHOOL

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

*  การเข้าร่วมอบรบ  UNINET

* โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  ICT

* โครงการพัฒนาเครือข่าย  ICT และเทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น          170  คน
 • การใช้อินเตอร์เน็ต             170  คน
 • การดูแลเครือข่าย                 2   คน
 • การซ่อมบำรุง                     1    คน