ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

  

ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รหัส   120014

ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)            SRISAWATWITTAYAKARN

อำเภอเมือง   จังหวัดน่าน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง   ก้อนสมบัติ

วัน   เดือน   ปีที่ก่อตั้ง 20   พฤษภาคม   2450

ที่ตั้ง 179  หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55000

หมายเลขโทรศัพท์ 1.054-710411(งานธุรการ)      2.054-710955 (กลุ่มกิจการนักเรียน)

หมายเลขโทรสาร 054-710411

Website www.srisawat.ac.th

 

เขตที่ตั้งโรงเรียน เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลดู่ใต้

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ราบ

เขตบริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่ของอำเภอเมืองน่าน  ยกเว้น  ตำบลบ่อสวก  ตำบลบ่อตำบลเรือง  ตำบลถืมตอง  ตำบลไชยสถาน  ตำบลสะเนียน  ตำบลนาซาว
ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

โรงเรียนประถมที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่ใกล้ที่สุด วิทยาลัยชุมชน

โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  สังกัด สกอ. อปท.ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

องค์การปกครองแบบท้องถิ่น เทศบาลตำบลดู่ใต้ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

อำเภอ อำเภอเมืองน่าน  สังกัด กรมการปกครอง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 37     สังกัด สพฐ. ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ที่ดินของโรงเรียน ขนาดพื้นที่  63  ไร่   20   ตารางวา   เป็นกรรมสิทธิ์ การถือครองของ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ลักษณะที่ดิน ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

แหล่งน้ำที่โรงเรียนใช้
ประปาจากหน่วยงานอื่น คือ ประปาส่วนภูมิภาค และน้ำบาดาลจากการสนับสนุนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาของ การมีน้ำดื่มน้ำใช้พอเพียง

ปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและอาคารเรียน

 1. มีปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่
 2. มีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโรงฝึกงานและเขตเกษตรของโรงเรียนในฤดูฝน
 3. ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
 4. ปัญหาอาคารชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
 5. สายไฟในอาคารมีสภาพเก่า

ประเภทและลักษณะของโรงเรียน

 1. เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (World - Class Standard  School  )
 2. เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 3. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
 4. เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
 5. เป็นโรงเรียนโครงการโรงเรียนสีเขียว
 6. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนสีขาว
 7. เป็นโรงเรียนโครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
 8. เป็นโรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE
 9. เป็นโรงเรียนในโครงการการใช้โปรแกรมGSPของสสวท.
 10. เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ใน207 โรงเรียน
 11. เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ
 12. เป็นโรงเรียนโครงการนักเรียนมีความสามารถคณิตศาสตร์

การมีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ที่ติดตั้งโดยการไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน จำนวนอาคารที่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาคารเรียน 5  อาคารและอาคารประกอบ 15 หลัง

การพัฒนาด้านภาษาของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก

ห้องวิทยาศาสตร์ 7    ห้อง

การพัฒนา IT   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตามห้องต่างดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์      5      ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
 • ห้องสืบค้น TOT IT SCHOOL
 • ห้องสมุด
 • ห้องเรียนพิเศษ 1/7-1/10 , 2/8-2/10, 3/8-3/10 , 4/8-4/10 , 5/8-5/10, 6/8-6/10
 • ห้องศูนย์ GSP
 • ห้องสืบค้น คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระ
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารเครือข่ายผู้ปกครอง
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องควบคุมระบบ  NETWORK

สรุปการพัฒนา IT ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมใช้งาน                                          458    เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรอการซ่อมแซม                                          21   เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book                                                        55   เครื่อง
 • Visualizer                                                                                  10   เครื่อง
 • ProjectorS                                                                                 70  เครื่อง

 

 

4 ระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบระบุตัวตน ( Authentication )ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ NETWORK ภายในโรงเรียนและเป็น Lood Balance

การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 • บริษัท กศท. ( CAT)    Cyber  optic                35/1  Mbps     1 เส้น
 • บริษัท TT and T (3BB )                                10/1   Mbps     2 เส้น
 • บริษัท ทศท.  ( TOT )                                   12/1   Mbps     3 เส้น
 • กระทรวงศึกษาธิการ   ( MOE NET )                2/1   Mbps     1 เส้น

 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้าน IT ที่โรงเรียนเกี่ยวข้องและดำเนินการเพื่อสนับสนุน ได้แก่

*  โครงการ   TOT   IT   SCHOOL

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

*  การเข้าร่วมอบรบ  UNINET

* โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  ICT

* โครงการพัฒนาเครือข่าย  ICT และเทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น          170  คน
 • การใช้อินเตอร์เน็ต             170  คน
 • การดูแลเครือข่าย                 2   คน
 • การซ่อมบำรุง                     1    คน