Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการ

 

เอกสารงานวิชการ
#แนวปฏิบัติการนิเทศภายใน ดาวน์โหลด
#แบบบันทึกการนิเทศ ดาวน์โหลด
#แบบประเมินการเยี่ยมชั้นเรียน ดาวน์โหลด
#แบบประเมินข้อสอบ ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์ม TOP10 ดาวน์โหลด
# คู่มือการใช้โปรแกรม Bookmark ดาวน์โหลด
# เอกสาร IS1
ดาวน์โหลด
# ตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับม.ต้น ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด
# เอกสาร IS1 ระดับชั้น ม.2 ปี 2557 ดาวน์โหลด
# ใบกิจกรรมวิชา IS ม.ต้นและม.ปลาย ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียน"รักการอ่าน"
ดาวน์โหลด
# หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน "รักการอ่าน" ดาวน์โหลด
# แบบประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ดาวน์โหลด
# การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มประเมิน IS และเกณฑ์สำหรับครู ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
# การวางแผนการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด
# ตัวอย่างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มอัตรากำลังกลุ่มสาระฯ
ดาวน์โหลด
# หลักสูตรชั้นเรียน
ดาวน์โหลด
# แบบฟอร์มขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
   
เอกสารกิจกรรมชุมนุม
# แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
# บันทึกข้อความ-ขออนุมัติเงิน-ศวพ1-พร้อมบัญชีประมาณการ(ชุมนุม).doc ดาวน์โหลด

 

****************************