Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ

 

งานประกันคุณภาพ

#

ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3

# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2558
# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2559
# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2560
# ตัวอย่างSAR โรงเรียนปีการศึกษา 2557
# แบบฟอร์มSARครู ปีการศึกษา 2559
# แบบฟอร์มSARสาระฯ ปีการศึกษา 2559
# แผนพัฒนาตนเอง
# วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
# สมุดบันทึกทัศนศึกษา/ดูงาน
# แบบฟอร์มรายงานโครงการ
# โครงร่างองค์กร
# แบบรายงาน self report
# โครงร่างองค์กร 2558
# แบบฟอร์ม ID-PLAN ปีการศึกษา 2560
# ตัวอย่าง ID-PLAN ปีการศึกษา 2560
# แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ60
# สถานศึกษาพระราชทาน
# นักเรียนพระราชทาน