Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ

 

งานประกันคุณภาพ

#

ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3

# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2558
# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2559
# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2560
# SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2561
# ตัวอย่างSAR โรงเรียนปีการศึกษา 2557
# แบบฟอร์มSARครู ปีการศึกษา 2560
# แบบฟอร์มSARครู ปีการศึกษา 2561
# แบบฟอร์มSARสาระฯ ปีการศึกษา 2560
# แบบฟอร์มSARสาระฯ ปีการศึกษา 2561
# แบบฟอร์มรายงานโครงการ-2562
# วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
# สมุดบันทึกทัศนศึกษา/ดูงาน
# โครงร่างองค์กร
# โครงร่างองค์กร 2558
# แบบฟอร์ม ID-PLAN ปีการศึกษา 2560
# ตัวอย่าง ID-PLAN ปีการศึกษา 2560
# แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ2561
# แบบฟอร์มรายงานการเข้ารับการอบรม2560
# แบบฟอร์มรายงานการเข้ารับการอบรม2561
# สถานศึกษาพระราชทาน
# นักเรียนพระราชทาน

#

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


#

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน-2562