งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แฟ้มสะสมงาน
แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
แนวปฏิบัติขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียน
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียน
บันทึกการส่งต่อนักเรียนไปพบครูแนะแนว
การรวบรวมข้อมูลนักเรียน
เทคนิคการให้คำปรึกษา
สื่อสังคมออนไลน์
ประกาศงานแนะแนวปีการศึกษา-2561
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษา