Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-1-การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
เอกสารขั้นตอนที่-2-การคัดกรองนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-3-การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-4-การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอกสารขั้นตอนที่-5-การส่งต่อ

                                       การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสาร 1 , เอกสาร 2