Get Adobe Flash player

กลุ่มกิจการนักเรียน

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-1-การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
เอกสารขั้นตอนที่-2-การคัดกรองนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-3-การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-4-การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอกสารขั้นตอนที่-5-การส่งต่อ
วิธีการประเมินEQ
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQ
การแปลผลประเมินSDQ
แบบฟอร์มการประเมินSDQ

เอกสารงานกิจการนักเรียน

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
รูปเล่มการประชุมชั้นเรียน

โรงเรียนสีขาว

  

แผนป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ไฟล์รูปเล่มรายงานและการปฏิบัติงานโรงเรียนสีขาว

                                                 

                                                                                   ห้องเรียนคุณธรรม

 นักเรียนทำความดี  
 โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน