Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

งานแผนงานโรงเรียน

งานแผนงานโรงเรียน

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (งบเงิน
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (งบเงิน
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2562 - 2564)
กลยุทธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านการใช้มาตฐานการศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงานหรือโครงการ (เงินกิจกรรมฯ 62 และ เงินอุดหนุนทั่วไป 63)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงานหรือโครงการเงินกิจกรรมฯ ปีการศึกษา2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงานหรือโครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไป 2564 และเงินกิจกรรมฯ 2564)