Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระภาษาไทย

 

 

  
        นางจารี  ใจสุขสันต์                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                     ภาษาไทย

 

   
      นางจินตนา  ศิริรักษา

                นางจารุณี  นันศิริ

        นางสุจิตรา  ยศอาจ   


       นางสาวภัทรมน นาเหมือง


     นางสาวปริญญา  เพชรสุภา

    นางสาวพิชญา  ขันเพชร  

      

     นางสาวชลดา  นันทะน้อย

  
     นางสาววชิราภรณ์ ปิจนัน

   นางสาวกัลยาวรรณ   มีแสง

 

 

     นางพยอม  ทิฆัมพรธีรวงค์