Get Adobe Flash player

สาระวิทยาศาสตร์

 

 

       
         นางธนพร  นันทะเสน   
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                      วิทยาศาสตร์

 


  นายมงคลชัย  อาราธนกุล


               นายดิเรก  สุธรรม

   
         นายธนากร  สอนใจ 


    นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา

  
              นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง

     นางเรณุมาส  นวลละม้าย


          นายวิชิต  สาธร

     
             นายธวัชชัย  เมธาเกษร

   
         นายมนตรี  นันตา

     นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน

 

        
          นางสุธีรา  งานชูกิจ

 
       นายสมชาย  ตนใจ


     นางอลิศชา  สุริยะวงค์

   
              นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ

 
         นางรัฐพร  ธิเสนา


   นางสาวศิริลักษณ์  ทรายคำ

    
           นางสุกัญญา  อุปจักร์


        นางมธุละดา วีระพันธ์

                  นางปวีณา  ปิ่นทอง

  

      นางสาวชนาธิป อาราธนกุล

        

         นางสาวธัญจิรา  ท้าวหน่อ

 
     นางสาวสิรินดา  สุทธไชย

       

            นางสิตานัน   เชื้อหมอ

  

       นายทัศณัฐ  ศรีสุขคำ