Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระวิทยาศาสตร์

 

 

       
         นางธนพร  นันทะเสน   
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                      วิทยาศาสตร์

 

     นางเรณุมาส  นวลละม้าย


              นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง

   
         นายธนากร  สอนใจ 


    นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา

  
          นายวิชิต  สาธร


             นายธวัชชัย  เมธาเกษร

 

 

            นางสิตานัน   เชื้อหมอ

      
          นางสุธีรา  งานชูกิจ

   
         นายมนตรี  นันตา

     นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน

 

        
              นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ

 
       นายสมชาย  ตนใจ


     นางอลิศชา  สุริยะวงค์

   
        นางมธุละดา วีระพันธ์

 
         นางรัฐพร  ธิเสนา


   นางสาวศิริลักษณ์  ทรายคำ

   
           นางสุกัญญา  อุปจักร์

            นางปวีณา  ปิ่นทอง

      

      นางสาวชนาธิป อาราธนกุล

  
     นางสาวสิรินดา  สุทธไชย

        

         นางสาวธัญจิรา  ท้าวหน่อ

  
       นายเอกรินทร์ สงคราม

      

           นายนรพนธ์  คนสูง

  

     นายทัศณัฐ  ศรีสุขคำ