Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระวิทยาศาสตร์

 

 

       
         นางธนพร  นันทะเสน   
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                      วิทยาศาสตร์

 

     นางเรณุมาส  นวลละม้าย

                        นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง

   
     นายธนากร  สอนใจ 


    นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา

        
             นายวิชิต  สาธร


 นายธวัชชัย  เมธาเกษร

     
  นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ

      
          นางสุธีรา  งานชูกิจ

   
         นายมนตรี  นันตา

     นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน

 

    
             นายสมชาย  ตนใจ


         นางรัฐพร  ธิเสนา


     นางอลิศชา  สุริยะวงค์

   
        นางมธุละดา วีระพันธ์

 
          นางปวีณา  ปิ่นทอง


   นางสาวศิริลักษณ์  ทรายคำ

   
           นางสุกัญญา  อุปจักร์

           

     นางสาวชนาธิป อาราธนกุล

      

 
  นางสาวสิรินดา  สุทธไชย

  
   
        นางสาวธัญจิรา  ท้าวหน่อ

          

    นายเอกรินทร์ สงคราม

  
       
             นายนรพนธ์  คนสูง

         

    นางสาวมิณณัฐชา จันทร์ผง

  

     นายทัศณัฐ  ศรีสุขคำ