Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

    

     

    นายชลายุทธ์   วิเศษกาศ

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  


       นางจุฑามาศ  คำสม

    

        นายวีระยุทธ  อยู่จันทร์


      นางวาสนา  อ่อนแก้ว


         นายสันติ  คำเต็ม

     
         นายเจริญ  อุตมีมั่ง

  
  นางสาวฐณิญา  ภิญณภัฒน

       นางอิษฎาภรณ์  คุชบิล

   

      นายนนท์ธยา  วาทกุลชร


   นายเอกลักษณ์  สัตยวงค์


  
     นางสาวบัณฑิตา ไชยโย

     
      นายทักษกร  เพ็ญมณี


   นายภูมิสิทธิ์   อิสระรังสีวุฒิ 


  

    

     

      นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา