Get Adobe Flash player

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

     

        นายวีระยุทธ  อยู่จันทร์

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


        นายชัยพร  สุขมี 

    
     นายสมเรียน  วงค์สัมพันธ์

 
    นางศิริลักษณ์  เครือเสน


     นางสุพิณญา  สิทธิยศ  

     
         นายเจริญ  อุตมั่งมี


       นางเอมอร  บำเพ็ชร

   
         นายสันติ  คำเต็ม

     
     นางสาววีนา  สุวรรณโน

   
  นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา    

 
       นางจุฑามาศ  คำสม

                    นายกวินทร์  วงศ์รัตน์

  
   นายเอกลักษณ์  สัตยวงค์      นางวาสนา  อ่อนแก้ว

  
    นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ

  นายนนท์ธยา  วาทกุลชร


   
     นางสาวบัณฑิตา ไชยโย

    

 
    
      นายทักษกร  เพ็ญมณี

 

  

บริการ