Get Adobe Flash player

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

      
       นายภูมิสิทธิ์   อิสระรังสีวุฒิ
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


     นางสุพิณญา  สิทธิยศ  

    

        นายวีระยุทธ  อยู่จันทร์

 
    นางศิริลักษณ์  เครือเสน


         นายสันติ  คำเต็ม

     
         นายเจริญ  อุตมีมั่ง

  
  นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา

 
       นางจุฑามาศ  คำสม

                    นายกวินทร์  วงศ์รัตน์

  
   นายเอกลักษณ์  สัตยวงค์      นางวาสนา  อ่อนแก้ว

  
    นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ

  นายนนท์ธยา  วาทกุลชร


   
     นางสาวบัณฑิตา ไชยโย

    

 
    
      นายทักษกร  เพ็ญมณี