Get Adobe Flash player

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

      
       นายภูมิสิทธิ์   อิสระรังสีวุฒิ
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


       นางจุฑามาศ  คำสม

    

        นายวีระยุทธ  อยู่จันทร์


      นางวาสนา  อ่อนแก้ว


         นายสันติ  คำเต็ม

     
         นายเจริญ  อุตมีมั่ง

  
  นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา

 
  นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ

   

      นายนนท์ธยา  วาทกุลชร

  
   นายเอกลักษณ์  สัตยวงค์


  
     นางสาวบัณฑิตา ไชยโย

     
      นายทักษกร  เพ็ญมณี

    นายชลายุทธ์   วิเศษกาศ


  

    

     

      นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา