Get Adobe Flash player

แผนผังโรงเรียน

ครูรัตนาพรรณ

                                                         กิจกรรมสะเต็มศึกษาครูรัตนาพรรณ

กิจกรรมการทำแหนม
กิจกรรมสร้างกล่องกล้วยน้ำว้า 

 

                                                                งานวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อไฟฟ้า
วิจัยศึกษาการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดและสื 

งานทะเบียนโรงเรียน

งานทะเบียนโรงเรียน

ระเบียบการติดต่องานทะเบียน
คู่มือการจัดทำข้อมูล DMC

กลุ่มกิจการนักเรียน

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-1-การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
เอกสารขั้นตอนที่-2-การคัดกรองนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-3-การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
เอกสารขั้นตอนที่-4-การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอกสารขั้นตอนที่-5-การส่งต่อ
วิธีการประเมินEQ
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQ
การแปลผลประเมินSDQ

เอกสารงานกิจการนักเรียน

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

โรงเรียนสีขาว

  

แผนป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ไฟล์รูปเล่มรายงานและการปฏิบัติงานโรงเรียนสีขาว

 

                                                       เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสาร 1 , เอกสาร 2

ระเบียบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านว่าด้วย
แนวการปฏิบัติของนักเรียนทั่วไป พ.ศ.2561

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 

เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 และ Logbook

 

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครู

 

 

 นักเรียนทำความดี  
 โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

ครูทิพากร

สื่อการเรียนรู้ครูทิพากร

สื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 
สื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 
สื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 

หมวดหมู่รอง