สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

      
       นายสมเรียน  วงค์สัมพันธ์

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


        นายชัยพร  สุขมี 

    

        นายวีระยุทธ  อยู่จันทร์

 
    นางศิริลักษณ์  เครือเสน


     นางสุพิณญา  สิทธิยศ  

     
         นายเจริญ  อุตมั่งมี


       นางเอมอร  บำเพ็ชร

   
         นายสันติ  คำเต็ม

     
     นางสาววีนา  สุวรรณโน

   
  นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา    

 
       นางจุฑามาศ  คำสม

                    นายกวินทร์  วงศ์รัตน์

  
   นายเอกลักษณ์  สัตยวงค์      นางวาสนา  อ่อนแก้ว

  
    นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ

  นายนนท์ธยา  วาทกุลชร


   
     นางสาวบัณฑิตา ไชยโย

    

 
    
      นายทักษกร  เพ็ญมณี