Get Adobe Flash player

สาระภาษาต่างประเทศ

 

 

      
       นางวรรณภา  หทยะวัฒน์
      หัวหน้ากลุ่มสาระกการเรียนรู้                     ภาษาต่างประเทศ

  

  
  นายศาสตราพิพัฒน์  ศิริภาณุกุล
     
        

   

     นางรุ่งทิวา  จิตตเกษม


   นายกฤษพล  กันยะมี

       

       นายปิยะวัฒน์    ทะนันไชย

    
     นางพวงพันธ์ุ  ชูสกุลนิติสินธ์

             นางลักษณา  ได้พร

   
          นางอำพร  เทพอาจ

    
        นางสาวอรวรรณ  ไชยดี


    นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน

        
    นายพงศกร  สกุลบุญญาธิการ

                     นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง

  

        นางวิจิตรา  กาแก้ว

       
       นางสาวรัชนีกร  เกิดไชย