Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระภาษาต่างประเทศ

 

 

      
       นางวรรณภา  หทยะวัฒน์
      หัวหน้ากลุ่มสาระกการเรียนรู้                           ภาษาต่างประเทศ

  

        
   นายศาสตราพิพัฒน์  ศิริภาณุกุล
     
        

                      นางพวงพันธ์ุ  ชูสกุลนิติสินธ์


    
  นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ  

        

       นายปิยะวัฒน์    ทะนันไชย

          
             นางสาวรัชนีกร  เกิดไชย

             นางลักษณา  ได้พร

      

        นางวิจิตรา  กาแก้ว

    
        นางสาวอรวรรณ  ไชยดี


    นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน

           
             นางนภาพร   วรรณภพ  

                         นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง

   

    นายอุกฤษฎ์   ดวงแก้วใหม่

       
      นางสาวณัฐติยา บัวยศ 

          
           

            นางสาวกนกวรรณ  จัดสวย

   นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์

                              
     นางสาวกัลยกร  สุปง

       
         
 
               นางนิศากร  เย็นใจมา

     

     นางจิตรานุช  ไชยเพียร


   

  

           
         
 
      นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล