Get Adobe Flash player

สาระภาษาต่างประเทศ

 

 

      
       นางวรรณภา  หทยะวัฒน์
      หัวหน้ากลุ่มสาระกการเรียนรู้                     ภาษาต่างประเทศ

  

  
  นายศาสตราพิพัฒน์  ศิริภาณุกุล
     
        

   
        นางเบญญาภา  มะศักดิ์


   นายกฤษพล  กันยะมี

       

       นายปิยะวัฒน์    ทะนันไชย

    
     นางพวงพันธ์ุ  ชูสกุลนิติสินธ์

 
     นางรุ่งทิวา  จิตตเกษม

   
          นางอำพร  เทพอาจ

    
        นางสาวอรวรรณ  ไชยดี


    นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน

        
    นายพงศกร  สกุลบุญญาธิการ

       
       นางกัญญ์ภัคญา  กาละดี

             นางลักษณา  ได้พร

       
       นางสาวรัชนีกร  เกิดไชย

                   นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง

 
        นางวิจิตรา  กาแก้ว

 

     

 

บริการ