สาระภาษาต่างประเทศ

 

 

      
       นางวรรณภา  หทยะวัฒน์
      หัวหน้ากลุ่มสาระกการเรียนรู้                           ภาษาต่างประเทศ

  

        
   นายศาสตราพิพัฒน์  ศิริภาณุกุล
     
        

                      นางพวงพันธ์ุ  ชูสกุลนิติสินธ์


     นายกฤษพล  กันยะมี

        

       นายปิยะวัฒน์    ทะนันไชย

          
             นางสาวรัชนีกร  เกิดไชย

             นางลักษณา  ได้พร

 

        นางวิจิตรา  กาแก้ว

    
        นางสาวอรวรรณ  ไชยดี


    นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน

        
      นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ                                                          

                         นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง