Get Adobe Flash player

สาระการงานอาชีพ

 

 

              
        นายประทวน  มณีเพชร
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
            การงานอาชีพ

 

  
           นายวัชระ  เตชะเสนา

                       นายประเสริฐ  เครือเสน   

 
       นางประกาย  กาบวัง

          นายอาคม  ไชยฮั่ง

    
        นางจรรยา  สกุลณี

 

        นางชนิดา  สวนสาร

 

  

         นางคัทลียา  พลธนะ

    
        นางสาวอรนิภา แซ่วื้อ 

 
        
     นางสาวปุณยนุช   ลักษณะ

     

   

นางนงนภัส  ชัยพินิจ