Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

สาระการงานอาชีพ

 

 

              
              นายประทวน  มณีเพชร
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                     การงานอาชีพ

 

  
           นายวัชระ  เตชะเสนา

         
           
                 นางชนิดา  สวนสาร

 
       นางประกาย  กาบวัง

        
   
      นางสาวอรนิภา วรชวโรจน์

           

         นางคัทลียา  พลธนะ

 

        
        นางสาวปุณยนุช   ลักษณะ  

   
       
          นางมุกดา จีรัตน์
 

              
          

           นางนงนภัส  ชัยพินิจ