Get Adobe Flash player

สาระการงานอาชีพ

 

 

              
              นายประทวน  มณีเพชร
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                     การงานอาชีพ

 

  
           นายวัชระ  เตชะเสนา

                         นายประเสริฐ  เครือเสน   

 
       นางประกาย  กาบวัง

          นายอาคม  ไชยฮั่ง

      
            นางจรรยา  สกุลณี

 

        นางชนิดา  สวนสาร

   

         นางคัทลียา  พลธนะ

          
        นางสาวอรนิภา แซ่วื้อ 


        
  นางสาวปุณยนุช   ลักษณะ

     

      

            นางนงนภัส  ชัยพินิจ