Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด


 


 

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากสพฐ.ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 โดยในโอกาสนี้ได้แนะนำครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มาสอนในภาคเรียนนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 3 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ร่วมส่งมอบงานงวดที่ 3 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้าง ร่วมกันประชุมและรับฟังคำชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์
ร่วมกันประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศรีสวัสดิ์ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และสรุปงาน แนวทางการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสำรวจพื้นที่สร้างอาคารงบประมาณ 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะสพฐ.
ในโอกาสมาสำรวจพื้นที่สร้างอาคาร งบประมาณ 2564
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำจังหวัดน่าน

ร่วมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณข้างถนนหน้าโรงเรียน

การประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (ด้านวิชาการ) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 มีนาคม 2563

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

การประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจาก วิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงของคณะครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางธัญพิชชา ฟองลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุข

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุขระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2563. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รองผู้อำนวยการสพม. เขต 37 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้อนรับนางวิลาวรรณ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้มาตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่คุมสอบและนักเรียนที่ทำการสอบ ในการสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563-5 มีนาคม 2563

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิทยากร อ.ฮัษมาน ธนวรกันต์ (ครูแกงส้ม) ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

การแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ศาลา ศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรีนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ และส่งเสริมมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดูแลตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 เพื่อให้พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับนักการภารโรง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสระน้ำ โดยนำวัชพืชและเทาน้ำที่ปิดผิวน้ำขึ้นเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียเบื้องต้น ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียน

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า ศ.ว.18 เป็นอย่างสูง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้อง ๆ รุ่นหลังด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นายธีรภัทร์ เวียงคำ นักเรียนชั้นม.3/3 ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมวินัยของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ทีม SW WE ARE ONE ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2020 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง 38 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 48 เหรียญ และรางวัลเหรียญทองแดง 75 เหรียญ รวม 161 เหรียญรางวัล โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินมีสิทธิ์สอบรอบสอง (ระดับประเทศ)

กิจกรรมสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันแต่งชุดสีดำ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันผลิตสื่อโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 253 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตัดต่อคลิปวิดีโอจากการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค คือเบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ฯ ผลการเลือกตั้งพรรคที่มีคะแนนแเสียงมากที่สุดได้แก่ เบอร์ 2 พรรคอนาคตศรีสวัสดิ์ฯ เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7(ล่าสมบัติศรีสวัสดิ์อัจฉริยะใต้ท้องทะเล) มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในวันนี้เวลา 08.30 น.นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้พบปะและชี้แจงรายละเอียดการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษากับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิด กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการพูด สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงาน MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020 มีนายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนเครือข่าย MEP ในจังหวัดน่าน

ผู้บริหารพบปะคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมประชุมกับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องสังคมศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การนำเสนอนโยบายของพรรคผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงเวลาพักนักเรียนผู้ลงสมัครทั้ง 2 พรรคก็ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วม ไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบถังหมักอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่คณะครูเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรคคือ เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมเพื่อประสานงานนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มกิจการนักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 185 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมและตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย

วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยครูพิชญา ขันเพชร ครูชลดา นันทะน้อย พานักเรียนร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังผา

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูนรพนธ์ คนสูง ในโอกาสที่มาบรรจุใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป โดยมีนักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอลมาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 31 มกราคม 2563 นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ได้มาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อทีมชาติไทยให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษาไว้เป็นที่ระลึกด้วย

การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ต่อนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาฮ้อกกี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

โครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาวูซู ในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา วูซู ประเภท Obstacles (สิ่งกีดขวาง)นักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2563
1. นายวโรดม ศรีทิพย์ ม.6/5
2. นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ม.4/7

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายูโดในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41"อุดรธานี​เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี​ ชมรมกีฬายูโดโรงเรียนศรีสวัสดิ์​วิทยาคาร​จังหวัด​น่าน​ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ดังนี้
1.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ชาย น้ำหนัก 81-90 กิโลกรัม
นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
2.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย Nage no kata
นายธนภัทร คำพันธ์​ ม.5/3
นายทรงพล ยงสุขสกุล (ศิษย์เก่า)
โดยมีนายภานุวัฒน์​ อิ่ม​ทอง​ เป็นครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนม.5/6 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกความอดทน สร้างวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสมาชิก จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภาพกิจกรรม

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์DOW-CST Award 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
1.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
2.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
3.นายรัชต ทยานศิลป์ ม.6/7
แข่งขันในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารจุตรัสจามจุรีสแควร์ และโครงงานจะได้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
Pure and Applied Chemistry Conference 2020(PACCON 2020) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานีต่อไป

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่้วไปและนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉลองโภคศิลชัย นักเรียนชั้นม. 1/7 ได้รับการคดีเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นายณัฐภูมิ สุโน นักเรียนชั้นม.5/7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรม S.W. Skits Show 2020 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม S.W. Skits Show 2020 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ในงาน“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ละห้องเรียนดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนราชานุบาล

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ในงานวันครูครั้งที่ 64 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพ" มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 64 รูป พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38

English We Like ปีที่ 12

วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "English We Like ปีที่ 12"มีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ขนมปังฟาร์มเฮ้า , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัดบริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) และบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนำความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 10 ฐาน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 รางวัลระดับชาติ 18 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp​ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท

กิจกรรมค่ายภาษาจีน

วันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

การสอบ PRE O-NET 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบ PRE O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป

กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นได้จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพ มาให้ความรู้นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24

วันที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและพบปะกับนักเรียน ผู้ปกครองก่อนเข้าห้องสอบ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

พิธีทำบุญอาคาร 111 ปี

วันที่ 3 มกราคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญอาคาร 111 ปี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมเข้าแถวเช้าในวันแรกของปี 2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และชี้แจงนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติก โดยตัวแทนสภานักเรียนมอบต้นไม้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางโรงเรียนด้วย ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวันที่ 24,26,28 เป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และวันที่ 25,27 เป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม Merry christmas & Happy new year 2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม Merry christmas & Happy new year 2020 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและกล้าแสดงออกต่อไป
คลิ๊กลิ้งด้านล่างเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียน

วันที่ 16 -23 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

การประกวดแข่งขันร้องเพลงสากลรอบคัดเลือก

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการประกวดแข่งขันร้องเพลงสากลรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบไปแข่งขันในกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ต่อไป

โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อนายทรงพล อาชวกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะตามโครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยมีพ.จ.ท.อนุสร คำวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ภาคเหนือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ทีม SW WE ARE ONE นักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

มอบรางวัลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน และนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เพื่อเป็นการชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ห้องเรียนอื่นต่อไป

โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมวิทยากรแกนนำ โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยมีพ.จ.ท.อนุสร คำวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลการจากแข่งขันกีฬาต่างๆ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำปี 2562 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทและชื่นชมนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมต่อไป

รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ภายใต้โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) โดยท่านรองผู้อำนวยการเวธิต ยะติ และครูนิวัฒน์ พันน้อยเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป ซึ่งในการทำกิจกรรมในวันนี้มีคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การประเมินภายนอกรอบที่ 4

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4 ระยะที่ 1 (จังหวัดน่าน) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู ลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วัดดอนมูล และหออัตลักษณ์จังหวัดน่าน

การอบรมผู้ประกอบการสถานประกอบการ "โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบการสถานประกอบการ "โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีีพ.จ.ท.อนุสร คำวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงในพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีนายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมค่ายศรีสวัสดิ์ฯสานฝัน” ครั้งที่ 13

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม ค่ายศรีสวัสดิ์ “สานฝัน” ครั้งที่ 13 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 8-21 ธันวาคม 2562 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาน่าน

การปฐมนิเทศคณะครูที่มาปฏิบัติราชการใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศคณะครูที่มาปฏิบัติราชการใหม่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีคณะผู้บริหาร และครูใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมปรึกษาเรื่องการจัดงานคืนสู่เหย้า ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับนักการภารโรง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานอนุสรณ์ตามรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานอนุสรณ์ตามรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศการอ่านทำนองเสนาะ อินทรวิเชียรฉันท์ 11
น.ส.รุ่งนภา มาชมภู ม.5/6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านทำนองเสนาะ กลอนสุภาพ
ด.ช.ณภัทร เหลี่ยมวานิช ม.1/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพระบายสี
น.ส.เพชรลดา คนสูง ม.6/7

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสา 904 วปร.

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสา 904 วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีในการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมวางแผนการจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปี 2562
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรม “Big Cleaning” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 และนักเรียนทุกคนร่วมกันทำความดีในกิจกรรม “Big Cleaning” โดยการทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน

การสอบ PRE ONET

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบ PRE ONET เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ต่อไป

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพจัดโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬานักเรียนนักศึกษา คัดตัวแทนภาค 5 ณ จังหวัดแพร่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬานักเรียนนักศึกษา คัดตัวแทนภาค 5 ณ จังหวัดแพร่ ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.ณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ม.2/1
นายอติวิชญ์ สายปัน ม.3/3
ด.ญ.ศันสนีย์ ยาปัน ม.3/6
นายกิตติภณ ถุงบุญ ม.4/1
น.ส.เบญจวรรณ การอ้วน ม.4/4
น.ส.กรกนก กันตาวงค์ ม.5/5
รางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.รัฐพล กันไชย ม.1/6

 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดสอบแข่งขัน รอบ All Star Intelligent Contest ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยกลุ่มกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ร่วมประชุม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป

โครงการค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีเปิดค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นม.5 ตามโครงการค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบนโดยมีนายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินเพื่อรับรางวัลคุรุสภาผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลคุรุสภา โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลกีฬายูโดจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ชนิดกีฬายูโด ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง
นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3 (ท่าทุ่มมาตรฐาน​ชาย)
นายทรงพล ยงสุขสกุล (ท่าทุ่มมาตรฐาน​ชาย)
นส.ณัฐชา อินต๊ะนาม ม.4/6 (น้ำหนัก 52-57 กก)
นส.มัลลิยา กองประเสริฐ​ ม.6/5 (น้ำหนักมากกว่า 70 กก)
นายสิริวัฒน์​ เลาคำ ม.5/3 (น้ำหนัก 81-90 กก)
รางวัลเหรียญเงิน
นายรวิกร ดอนพนัส ม.6/3 (น้ำหนัก 55-60 กก)
นายทรงพล ยงสุขสกุล (น้ำหนัก 50-55 กก)
รางวัลเหรียญ​ทองแดง
นายนิธิวัฒน์​ อ่อนเป็ง ม.4/1 (น้ำหนัก 73-81 กก)
นายพีรพัฒน์​ ทองหล่อ ม. 4/4 (น้ำหนักไม่เกิน 50 กก)

มอบรับรางวัลกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวิ่ง 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน และประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมศ.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวิ่ง 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน และประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมศ.รอบที่สี่ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี จาก 14 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมีวงโยฑวาธิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านบรรเลงเพลงในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน (Srisawat half marathon 2019) เพื่อหารายได้สบทบทุนสร้างอาคาร 111 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการสพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบปะเพื่อนครูในครั้งนี้ ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ในโอกาสมาส่งครูพลวิเดช ดนัยดริยะ ครูแนะแนว ที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบ Pre GAT PAT ของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บรรยากาศการสอบ Pre GAT PAT ของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับรับคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือเด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการการติวภาษาอังกฤษฟรีโดยสถาบันกวดวิชา Enconcept

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณสถาบันกวดวิชา Enconcept สำหรับโครงการการติวภาษาอังกฤษฟรี โดยติวเตอร์ ครูพี่หวาย พี่มะตูม และพี่ลูกชิด ในเนื้อหาเตรียมสอบ GAT และ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

การประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการและวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการและวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

นักพากษ์เรือจังหวัดน่านคว้ารางวัลที่ 1 การประกวด นักพากษ์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับเด็กชายพงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 นักพากษ์เรือจังหวัดน่านคว้ารางวัลที่ 1 การประกวด นักพากษ์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ ท่าน้ำลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยในโอกาสนี้ นายกสมาคมเรือแข่ง อาจารย์สง่า​ อินยา​ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา​ และกรรมการสมาคมเรือแข่งประจำจังหวัดน่าน นายเอนก​ สิทธิ​ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้​ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่านได้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

การประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าระดับร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมวินัยและความประพฤตินักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู
จากโรงเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู
จากโรงเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก อ.เวียงสา จ.น่าน ในโอกาสที่มาส่งครูจิรารัตน์ บริวันย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบุญญาพร ต๊ะวิไชย นักเรียนระดับชั้นม.6/5 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1แอธเลติคฟิสิคเยาวชนหญิง ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ฟิตเนสเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป
พร้อมรับเกียรติบัตรในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก
(ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมกีฬาเพาะกาย และ ฟิตเนส จังหวัดน่าน)

ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

การประชุมวางแผนการจัดอุปกรณ์การแข่งขันฯกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมประชุมวางแผนการจัดอุปกรณ์การแข่งขันฯ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กีฬายูโด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 5 "ตากเกมส์"
กีฬายูโด ผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย

 • ชนะเลิศเหรียญทอง นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3

ประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายรัฐพล กันไชย ม.1/6
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40-45 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายชญานิน ทาไชย ม.2/6
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45-50 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กชายนพวินท์ ทาไชย ม.2/6

ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52-57 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐชา อินต๊ะนาม ม.4/6

ประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 19 ปี

 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นายณภัทร เกษามูล ม.3/5
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50-55 กก. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพีรพัฒน์ ทองหล่อ ม.4/4
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55-60 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐภูมิ ไชยยงค์ ม.5/1
 • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73-81 กก. ชนะเลิศเหรียญทอง นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
 • รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิธิวัฒน์ อ่อนเป็ง ม.4/1

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100%

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างมาตรการองค์กรสวมหมวกกันน็อค 100% กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด(สอจร.น่าน) ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมบุคลากรและครู ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2562 โดยในโอกาสนี้ได้แนะนำครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในโอกาสที่มาส่งครูนภาพร วรรณภพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ม.5/5
นายอติวิชญ์ สายปัน ม.3/3
น.ส.กรกนก กันตาวงค์ ม.5/5
น.ส.เบญจวรรณ การอ้วน ม.4/4
รางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.จิราภัทร คำใบ ม.2/3
รางวัลเหรียญทองแดง
นายกิตติภณ ถุงบุญ ม.4/1
ด.ญ.ณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ม.2/1
ด.ญ.ธมลวรรณ สุวรรณตระการ ม.3/2

ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 2562
วันเสาร ์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยมีวงดุริยางค์ และขบวนฟ้อนรำของนักเรียน ร่วมด้วยและรับมอบทุนการศึกษา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ่อเกลือและโรงเรียนแม่จริม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในโอกาส ที่มาส่งครูพะยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ และครูศุภรัตน์ สะสมย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในโอกาสที่มาส่งครูกนกวรรณ จัดสวย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางธัยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมประชุมกับคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แนะนำรองผู้อำนวยการและครูที่ย้ายมาใหม่หลังกิจกรรมเข้าแถวเาครพธงชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและแนะนำนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านอีก 2 ท่าน

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหลวง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านในโอกาสที่มาส่งครูศุวัชรกันต์ กันทะตา และครูเบญญารัศมิ์ สุขจริยะวัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน (งานสถานที่)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องสารสนเทศ

การประชุมรับฟังนโยบายการบริหารสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารสถานศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการย้ายมาจากโรงเรียนปัว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการไตรพฤก ผางาม พบนักเรียนวันแรก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พบปะกับนักเรียนวันแรกในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ อีกทั้งได้กล่าวต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านอีก 3 ท่า

ต้อนรับครูย้ายมาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในโอกาสที่มาส่งครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับ นายไตรพฤก ผางาม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมครูผู้สอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมครูผู้สอนจำนวน 23 คนในการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับครูย้ายมาจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ.เชียงกลาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ.เชียงกลางในโอกาสที่มาส่งครูกัลยาวรรณ มีแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การแข่งขันประกวดร้องเพลง โฟล์คซองและการประกวดเต้น cover dance (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 29-31ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง โฟล์คซองและการประกวดเต้น cover dance (รอบชิงชนะเลิศ) ในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

คณะศิษย์เก่า ศว.2533 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า ศว.2533 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ยอดเงิน 30,200 บาท(สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมเนืองในวันออมแห่งชาติโดยธนาคารออมสิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ธนาคารออมสินสาขาน่าน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกรางวัลเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงินและได้มีส่วนร่วมในการออมผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนต่อไป

ส่งผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครุโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เดินทางไปส่งนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตัวแทนครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 มอบเครื่องปรับอากาศและทุนการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายมงคลชัย อาราธนากุลและนายสวาท นุแปงถา ตัวแทนครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 มอบเครื่องปรับอากาศและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และศิษย์เก่าศว. รุ่น 2545 ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด
JUDO Thai Geraman Cup 2019

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโด
JUDO Thai Geraman Cup 2019
ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ดังนี้
1.นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รุ่นเยาวชนชายน้ำหนักไม่เกิน 81 กก.
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

กิจกรรมอำลานักเรียนและบุคลากรของผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติและรองผู้อำนวยการสุบรรณ ไชยหาญ 

วันที่ 29ตุลาคม 2562  นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวอำลาครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาอื่น ณ ลานกิจกรรม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและติดตามงานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.คณะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมกันประชุมติดตามและวางแผนงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิธีการ พิธีเปิด พิธีปิด ขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต และโฆษกสนาม ในการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิธีการ พิธีเปิด พิธีปิด ขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต และโฆษกสนาม ในการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์ โดยมีนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้เข้าร่วมการประชุมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฮาล์ฟมาราธอนรายการ ในรายการ"เช้านี้...ที่น่าน"

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-9.00. น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมรายการ "เช้านี้...ที่น่าน" ทางวิทยุ สวท.น่าน FM 94.75 MHz และFacebook page : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "112 ปีศรีสวัสดิ์ฮาล์ฟมาราธอนกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน”

รางวัลชนะเลิศ การประกวด นักพากย์ เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศพัศ​ กิวัฒนา นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมทีมเยาวชนนักพากษ์เรือจังหวัดน่านคว้ารางวัลที่ 1 การประกวด นักพากย์ เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ ท่าน้ำลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดน่าน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูและนักกีฬาเรือพายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลในพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดน่าน จากการแข่งขันในรายการเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
ช่วงเช้า 6.30 น. นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
โดยเวลา 06.30 น. นางธัณยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม  ต่อมาในเวลา 18.00 น.นายสุบรรณ  ไชยหาญ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่า ศว.2527 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ยอดเงิน 102,527บาท(หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ปี 2562 ณ วัดพระธาตุเจาน้อย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ปี 2562 ณ วัดพระธาตุเจาน้อย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562. โดยในปีนี้ นายพีรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ประธานสภานักเรียนฯ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอม พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาท แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดีและได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับแนะนำคณะครูบรรจุใหม่และยามรักษาการณ์คนใหม่ให้นักเรียนได้รู้จักด้วย

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอสโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้แชมป์จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข่าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 โดยสายวิทย์ ติววิชาเคเมีโดยครูเก๋ และ สายศิลป์ติววิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยครูดอย

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ DLTV

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ DLTV ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

รางวัลเชิดชูเกียรติ​ "วัฒนคุณาธร"

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศพัศ​ กิวัฒนา​ นักเรียนชั้นม.2/10​ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ​ "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม​ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น​ ครบรอบ​ 17​ ปี​ กระทรวงวัฒนธรรม​ จากนายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม​ ในวันที่ 3​ ตุลาคม​ 2562

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ครูเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ครั้งที่ 35

 

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ครั้งที่ 35 หัวข้อ "Reducing Regional Education Gap:Mobility of ASEAN Teacher" ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นหัวหน้าคณะและผู้นำเสนอ
ชมภาพกิจกรรม 

การวัดผลประเมินผลการปลายภาคเรียน ที่ 1/2562

วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น สอบวัดผลในวันที่ 26 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562  และนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สอบวัดผลในวันที่  27,30 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2562  หลังจากนั้นจึงทำการปิดภาคเรียน และจะเริ่มเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ต่อไป

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 จำนวน 4 คน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แพทย์จากโรงพยาบาลน่านให้ความรู้นักเรียนเรื่องเพศศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ที่กรุณามาให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียนเรื่องเพศศึกษา ณ ห้องสารสนเทศ ในวันที่ 25 กัยายน 2562

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10

มอบรางวัลแก่ห้องเรียนที่จัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ในงาน“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีห้องเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จากผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน” รอบคัดเลือก ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” โดยผลงานนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลชือ ผลงานบ้านแมวสายรุ้ง โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
2. การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. การแข่งขัน world time ระดับ นานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือก ประจำจังหวัดน่าน
2.การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัดและได้ไปแข่งต่อระดับภาคที่จังหวัดพะเยา
3.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
4.การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 กล่าวอำลานักเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯ ร้อยรัก กษิณา มุทิตา คณะครู ทุกท่านคือครูของเรา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ได้มาพบปะและกล่าวอำลานักเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 

นายสนองก้อนสมบัติ มอบหมายให้นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำเสนอนิทรรศการ ระดับดีเด่น ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 - 20 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวน 45 คน

กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สหวิทยาเขตน่าน1)

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 และประธานพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตน่าน 1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดหลักสูตร EP/MEP เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2 รายการคือ การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการแข่งขันในกิจกรรม EP/MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ ครั้งที่ 12

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน

วันที่ 13 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมอบต้นไม้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ในกิจกรรมเพาะพันธุ์ไม้และแจกจ่ายให้กับครู นักเรียน บุคลากรนำไปปลูกตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน โดยการสนับสนุนงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 “เยาวชนจิตอาสาร่วมใจพัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน”โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก)

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก) เพื่อหาผู้เข้ารอบในการประกวดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้

การประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สหวิทยาเขต น่าน 1 (เดิม)โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนทีทำความดี

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะรองผู้อำนายการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

ขอแสดความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 และการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน มทร.ล้านนาน่าน

ร่วมอบรมโครงการอบรมการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมอบรมโครงการอบรมการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ โรงแรมเวียงแก้ว จังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรม วิ่งพักตับจังหวัดน่าน

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม วิ่งพักตับจังหวัดน่าน พร้อมทั้งตั้งโต๊ะรับสมัครวิ่ง “112ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (ปีที่ 35) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมวางแผนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตน่าน 1 (เดิม) เข้าร่วมการประชุมวางแผนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมของธนาคารออมสินสาขาน่าน

วันที่ 5 กันยายน 2562 ธนาคารออมสินสาขาน่าน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกรางวัลมากมายจากกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โครงการของธนาคารออมสินที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน และพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนรักการออมต่อไป

การนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2562โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมให้บูรณาการกับโครงการรักการอ่าน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย ศิษย์ ศรีสวัสดิ์ฯ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการรับใบ ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทีมชมรมเรือพาย จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
ประกอบด้วย
นายอัฐพล อุทธิยา ม.4/1
น.ส.ณัฐิดา จันทร์คำเรือง(ศิษย์เก่า)
น.ส.วนิดา ธรรมราช(ศิษย์เก่า)
ครูฝึกสอน นายนพรัตน์ ธิศรี

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 2 กันยายน 2562 นักเรียนเตรียมทหารศิษย์เก่าศว.มาแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารอีกทั้งยังมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา จาก สพม.37 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบคุณ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป
ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายบัญชา โชติกำจรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทน เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท และ น้ำดื่ม 1,000 ขวด กิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

โครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่านจัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การอบรมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการกิจกรรมสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนนำไปพัฒนา ต่อยอดสร้างอาชีพต่อไป

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 
ภายใต้ชื่อ“ลูกเสือวัยใสต้านภัยยาเสพติด”โดยครูประทวน มณีเพชร เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดแก่ลูกเสือและเนตรนารีณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำความดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำความดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป 

ศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง"

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง" ณ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน 

รางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (English Debate Competition 2019) ระดับภาคเหนือ -ระดับชาติ ในวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ลำดับที่ 5 เหรียญทองแดง นับจากจำนวนการแพ้-ชนะ ในแต่ละรอบ และได้คะแนนรวมเป็น อันดับที่ 1 (784.83 คะแนน) ของกลุ่มผู้แข่งขันในหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษทั้งหมด และได้รับรางวัล The Best Speaker (นักโต้วาทียอดเยี่ยม) ทั้ง 3 คน ได้แก่
1. นางสาวสุภัชชา สุภาจีน ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 1 ได้รับรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
2. นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 2 ได้รับรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
3. นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 3 ได้รับรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

การประกวดมารยาทไทยนักเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสที่มาศึกษาดูงานณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ที่มาให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหมายจราจร

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ที่มาให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหมายจราจรในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกท่านได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป

กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN Cultural Show & ASEAN Food

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN Cultural Show & ASEAN Food โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูได้มาร่วมชมกิจกรรมการแสดงของแต่ละประเทศในอาเซียน และชิมการทำอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2562

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีครูนิวัฒน์ พันน้อยเป็นผู้ฝึกสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นายกฤตัชญ์ ชูเอียด ม.6/10
2. นายจารุกิตติ์ ประคำมา ม.6/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย
1. เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ ม.3/10
2. เด็กชายนิธาน เชื้อสุวรรณ ม.3/10

ทีมฟุตบอลโณงเรียนศรีสวัสดิ์ฯผ่านเข้ารอบ 12 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม (รอบเพลย์ออฟ) ในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านฟุตซอลลีก 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม รายชื่อนักกีฬา
1. ด.ช ณัฐวุฒิ โสภา ม.3/3
2.ด.ช ปุญญพัฒน์ บุญญสาร ม.3/4
3.ด.ช ปาราเมศ คุ้มแก้ว ม.3/4
4.ด.ช ธนรักษ์ ผ่องใส ม.3/6
5.ด.ช ภูวนาท ก้างอ่อนตา 3/6
7.ด.ช กิตติพนธ์ รุ่งเรืองเจริญศรี ม.3/7
8.ด.ช ณัฐวัตร ตาพงษ์ ม.3/7
9. นายกรณ์ดนัย อุ่นใจ ม.4/1
10.นายกฤษนัย สีขวา ม.4/1
11.นายธีรดนย์ อินต๊ะจักร ม.4/1
12.นายฉัตรดนัย ชัยชนะ ม.4/2
13.นายสุทธิพงษ์ แดนคำปา ม.4/5
14.นายวศิน อินนะลา ม.4/6
15.นายชานน พรมรังฤทธิ์ ม.4/6
โดยมีครูชูศักดิ์ เมืองชัยเป็นผู้จัดการทีมและครูพีรยุทธ มั่นเข็มทอง ครูศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขัน Max Ploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรฉวี แซ่ท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเหรียญรางวัล การแข่งขัน Max Ploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม

การอบรมโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการอบรมโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โดยครูปียมาศ  พาใจธรรม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำภาระกิจตามเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 3” ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนในสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงและสหวิทยาเขตเวียงป้อ ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมร่วมกัน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ(ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ดังนี้
1.นางสาวเพชรดา คนสูง ม.6/7 รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ 
2.นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.6/7 รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ
3.นายณัฐพล ทะลือ ม.6/10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ
4.ครูธาริญา ผัดดี เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)
5.นางสาวปรางลดา อินแสง ม.4/9 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ
6.นางสาวอัฐภิญญา ศรีสวรรค์ ม.4/9 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 3”เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 7th Thailand Mathemetics Contest ดังนี

รางวัลเหรียญเงิน

 1. นางสาวสุภัชชา   สุภาจีน ระดับม.5
 2. นายยุทธศาสตร์   จิตอารีย์ ระดับม.4
 3. นางสาววรินทร   นิ่มสง่า ระดับม.4
 4. เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ ระดับม.2

รางวัลเหรัยญทองแดง

 1. เด็กชายเธียรขวัญ   สุธรรมวรโรจน์ ระดับม.1
 2. เด็กชายชวกร   ศรีเริญ  ระดับม.1
 3. เด็กหญิงชาลิสา   วรรณโยธา ระดับม.1
 4. นายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ ระดับม.3
 5. นายธราเทพ  เทพอาจ  ระดับม.5
 6. นางสาวภูริสา   ใบยา  ระดับม.5

การอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 1 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร และเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 1 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร และเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การแข่งขันในรายการ Thailand Stem Festival 2019 ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและครู ในการแข่งขันในรายการ Thailand Stem Festival 2019 ระดับภาคเหนือ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.2562
1.โครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่
นายรชต ทยานศิลป์ ม.6/7
น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
น.ส.กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
นายทัศณัฐ ศรีสุขคำ
2.โครงงานสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
น.ส.จิดาภา ปันทะลา ม.3/10
ด.ช.เกื้อสกุล ยศอาจ ม.3/10
ด.ช. ณกมล สุขสด ม.3/9
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัฐพร ธิเสนา
นายวิชิต สาธร
3.การแข่งขันการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง
ได้แก่ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

รางวัลเหรียญการแข่งขันกีฬายูโดระดับเอเชีย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบรางวัลให้กับนายสิริวัฒน์ เลาคำ นักเรียนชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่น Cadet (อายุไม่เกิน 17 ปี) แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 20 ปี) แข่งขันวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Cadet & Junior Hong Kong 2019 Judo World Ranking Qualification Event.ที่ผ่านมา

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 ส.ค. 2562
เวลา 6.30 น. นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ เวลา 8.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 17.30 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติรองผูัอำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวงโยธวาทิต
โดยครูปิยะ คณะธรรม เป็นผู้ควบคุมดูแล สภานักเรียนต้นเสียงจำนวน 15 โดยครูศาสตราพิพัฒนา ศิริภาณุกุล เป็นผู้ควบคุมดูแล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่และรางวัลกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.ต้น
1.เด็กหญิงจิณณะ วัยวัฒนะ ม.3/10
2.เด็กชายวิริทธิ์ เอกอนันต์กุล ม.3/10
ครูผู้ฝึกสอน
1.ครูเฉลิมชาติ เทพอาจ
2.ครูเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา
3.ครูชนาธิป อาราธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น
1.เด็กหญิงกฤติยาณี เทพจันตา ม.2/10
2.เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมวงศ์ ม.2/10
3.เด็กชายพศิน ศิริรัตน์พิริยะ ม.2/10
ครูผู้ฝึกสอน
1.ครูศิริลักษณ์ ทรายคำ
2.ครูสิตานัน เชื้อหมอ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แข่งขันชนะโรงเรียนสาธิต ม.ช

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แข่งขันชนะโรงเรียนสาธิต ม.ช. 3 : 2 เซต จากการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ยิมโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงินระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2561 โดยนางธัญญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน

นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2561 จาก ดร.ปัญญ หาแก้ว ดร.ปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสพม.37

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
นายพีรวิชญ์ ไชยบุญเรือง นักเรียนชั้น ม.5/6
นางสาวจรัสพร สะเดา นักเรียนชั้น ม. 5/7
นางสาวธนรัตน์ สุนา นักเรียนชั้น ม.ี่ 6/7
ครูผู้ฝึกสอนสอน 
1.นายนนท์ธยา วาทกุญชร
2.นายกวินท์ วงศ์รัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ + พิชิต TCAS วิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริหารวิชาการนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4-6 และนักเรียนชั้น ม.6/6 และ 6/7 เข้าร่วมการติวในโครงการติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ + พิชิต TCAS วิชาภาษาอังกฤษ โดยทีมโค้ชครูสำนักวิชาการ HIGH SCORE ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนลูกฟุตบอลให้กับนักเรียน

ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้ สนับสนุนลูกฟุตบอลให้นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 10 ลูกเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกซ้อมโดยการประสานงานของครูพิชญา ขันเพชร

ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคุณค่าภาษาไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
ในงานวันภาษาไทยของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้มากล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคุณค่าภาษาไทย และอ่านทำนองเสนาะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับฟังเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และเป็นการชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

การประชุมชี้แจงการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม.และ เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านมาประชุม ชี้แจงการบริหารและการดำเนินการตามโครงการฯโดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2563 นี้

รับโล่รางวัลรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วย นายเวธิต ยะติรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ครูผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับโล่รางวัลจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดน่าน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

ชมการแสดงละครจากคณะละครมรดกใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 เข้าชมการแสดงละครจากคณะละครมรดกใหม่ ในคาบเรียนที่ 5-6 
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และม.3 ชมการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี และคาบเรียนที่ 8-9 นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 
ชมการแสดงละครเรื่อง อิเหนา ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สภานักเรียน วงโยธวาทิต นักเรียนต้นเสียงและกองลูกเสือของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

การประชุมทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู
บุคลากร และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะ
พานพุ่มทอง พุ่มเงิน ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียนประจำปี 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยในงานวันภาษาไทยของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยในงานวันภาษาไทย ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นางสาวอัฐภิญญา ศรีสวรรค์ ม.4/9 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์เรื่องคุณค่าภาษาไทย
2. นางสาวจิรภัทร จตุรบัณฑิตกุล ม.5/7ได้รับรางวัลที่3 การประกวดการพูดสุนทรพจน์เรื่องคุณค่าภาษาไทย
3. นางสาวอรจิรา ใจฝั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
4.นางสาวรุ่งนภา มาชมภู ม.5/6 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันเขียนสะกดคำ
6. นายธันวา แก้วถา ม.6/7 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนสะกดคำ
7. นางสาวกรวิภา มีชัย ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดคัดลายมือ
8. นางสาวชญานภัส สิทธิกา ม.5/6 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ม.ปลาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมคณะครูที่คุมสอบและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบวันแรกของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ม.ต้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมคณะครูที่คุมสอบและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการสอบวันแรกของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การอ่านฟังเสียง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้่า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทหญิง ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กันยายน 2562

แนะนำครูผู้ช่วยสอน จากมูลนิธิ AFS

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ได้แนะนำครูผู้ช่วยสอน จากมูลนิธิ AFS Miss Julia Gabriela Attack Diaz โดยครูวรรณภา หทยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การเปิดใช้ Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม และนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการ ร่วมเปิดใช้ Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งเป็น
โครงงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการ WE ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับห้องเรียนเคมีดาว
และ บริษัท Dow ประเทศไทย ในโครงการ We Are Innovators Challenge Application โดยมี
ครูที่ปรึกษาคือ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง และ นายทัศณัฐ ศรีสุขคำ และนักเรียนจำนวน 10 คน ได้แก่
1. นาย รชต ทยานศิลป์ ม.6/7
2.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7 
3.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
4.น.ส.เพชรดา คนสูง ม.6/7
5.น.ส.ธันยธรณ์​ โอตะแปง​ ม.5/7​ 
6.น.ส.พันธิตรา ถามูล ม.5/7
7.น.ส.วริษา เชื้อทองฮัว ม.5/7
8.นาย พสิษฐ์ ศิริเลิศวิมล ม.5/7
9.นาย ศุภวิชญ์ คำสิทธิ ม.5/7
10.นาย ภูมิรัช ศรีไชยวาล ม.5/7
โดยมีที่ปรึกษาพิเศษ คือ ดร.ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ได้สร้างและพัฒนาถังขยะขึ้นมา 2 ชุดโดยจะนำไปทดลองใช้งานกับนักเรียนชั้นม.5 สายวิทย์ก่อน
แล้วค่อยขยายผลใช้ในระดับโรงเรียนต่อไป

งานแถลงข่าวกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน โดยมีนายโภคธร ชัยวงค์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการเป็นผู้ที่วิ่งมาทั่วประเทศไทยและได้ปริญญานักวิ่ง จ.ส.ท.ปฐมศักดิ์ ขัติยะ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น ซีเกมส์ 2017 และมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดน่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน มาร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรให้โรงเรียนศูนย์ขยายผล...รุ่น 2 (ภาคเหนือ) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรให้โรงเรียนศูนย์ขยายผล...รุ่น 2 (ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันยูโดระดับเอเชีย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสิริวัฒน์ เลาคำ นักเรียนชั้น ม.5/3 รุ่น Cadet (อายุไม่เกิน 17 ปี) แข่งวันที่ 13 /7/2562 ได้รับรางวัล เหรียญ ทองแดง รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 20 ปี) แข่งวันที่ 14/7/2562 ได้เหรียญเงินการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Cadet & Junior Hong Kong 2019 Judo World Ranking Qualification Event.

การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์งาน "112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน" ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา โดยนักเรียนแต่ละคณะสีร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตกแต่งเทียนเพื่อเตรียมถวายเทียนจำนำพรรษา ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อำนวยการวิชาการ สหวิทยาเขตน่าน 1

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อำนวยการวิชาการ สหวิทยาเขตน่าน 1 (เดิม) ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมวันอาเซียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนก่อนสอบกลางภาค

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

งานสภานักเรียน โดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล พร้อมด้วยนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศในการแข่ง SDN FUTSAL NO-L CUP 2019

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทีมฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่ง และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ โดยมีคุณครูชูศักดิ์ เมืองชัย เป็นผู้ควบคุมทีมและคุณครูพีระยุทธ มั่นเข็มทองคุณครูศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นผู้ฝึกสอน

ชนะการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบคัดเลือกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในการแข่งขัน โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ English Debate Competition
2019 โดยจับฉลากได้เป็นฝ่าย The Opposition คัดค้าน Motion ที่ว่า THW allow minors to seek mental health 
treatment without parental consent. และรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการในการ qualify เข้าสู่รอบภูมิภาค ต่อไป
นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ 1. นายตฤณพัทธ์ มีบุญ 2. น.ส.สุภัชชา สุภาจีน 3. น.ส.ฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ
โดยมีคุณครูปิยะวัฒน์ ทะนันไชย Ms. Madeline Van Cott และ Ms. Montana Pflaster เป็นครูผู้ฝึกสอน

มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการกับวันต่อต้านยาเสพติดของชมรม TO BE NUMBER 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ผ้าทอโบราณ

งานสภานักเรียนและงานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พาตัวแทนนักเรียนร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ผ้าทอโบราณ จังหวัดน่าน ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรม To Be Number One เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

ชมรมรักดินน้ำป่าน่านสร้างพลังให้รักษ์ป่า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ 
เลขาชมรมรักดินน้ำป่าน่าน พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับ
การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวคิดให้เกิดแรงบันดาลใจ
ให้เด็กมีส่วนร่วมปกป้องผืนป่ารักษาน้ำไว้กับดิน
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมปลูกต้นในบริเวณพื้นที่ป่าในโรงเรียน

ทรูปลูกปัญญา School tour

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมติวเสริมพิเศษให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับต่างๆ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ด้วยชุดรีไซเคิลของในเรียนในแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมแสดงความสามารถ cover dance โดยชมรม to be number 1

พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นรวมพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 256

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562 ณ จังหวัดยโสธร โดยชมรมกีฬามวยปล้ำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ได้รับ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง (ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 12 คน)
รางวัลเหรียญทอง อายุไม่เกิน17 ปี
นางสาว กรกนก กันตาวงค์ ม.5/5 นน. 57 
นาย กิตติภณ ถุงบุญ ม.4/1 นน. 45 
รางวัลเหรียญเงิน อายุไม่เกิน 13 ปี 
เด็กชายรัฐพล กันไชยท.1/6 นน.-38 
รางวัลเหรียญเงิน อายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิง ศันสนีย์ ยาปัน3/6นน.58ไม่เกิน15ปี
รางวัลเหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 13 ปี
เด็กหญิง ณัฐวิภา เกี๋ยนคำ 2/1นน.42 
รางวัลเหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิง.เบญจวรรณ การอ้วน 4/4 นน.39
เด็กหญิง จิรภัทร คำใบ 2/3 นน.50 
เด็กหญิง มธุรส สวนขัติื 3/6 นน.54 
เด็กหญิง ธมลวรรณ สุวรรณตระการ 3/2 นน.42

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬามากขึ้น จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ถือว่าเป็นโอกาส
แห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในครั้งนี้

ขอขอบคุณทีมงานกลุ่ม น่านตื่นรู้ (เฮาฮักสิ่งแวดล้อม) 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบคุณ ทีมงานกลุ่ม น่านตื่นรู้ (เฮาฮักสิ่งแวดล้อม) ได้มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคุณเชิดชู เต็งไตรรัตน์ ศิษย์เก่าศว.รุ่น 23 ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและบุคลากร ประสานงานโดย คุณโยธิน ทองศิริ ศิษย์ศว.รุ่น2531 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม

โครงการอบรมเสริมพิเศษคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดโครงการอบรมเสริมพิเศษคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือการพัฒนาเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ขอแสดงความยินดีกับ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลระดับชาติในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561และรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศจากนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาประเภทลานขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสี โดยกิจกรรมกีฬาสีจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นม.1

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นม.1 ในหัวข้อ "คุณธรรมกับป่า"โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสงอนันต์ และคุณสะดวก จันทะเสนให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเวธิต ยะติรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ม.ต้น 1.เด็กหญิงจิณณะ วัยวัฒนะ ม.3/10 2.นายธนพนธ์ ภัทรเคหะ ม.4/10 รางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ม.ปลาย 3.นายเสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน สาขาดาราศาสตร์ม.ต้น 4..นางสาวภคพร สอนใจ ม.4/10 5..นายรณกร จาดจีน ม.4/10 6..นายปรัตถกร ธนามี ม.4/10 7..นางสาวขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์ 8.นายนภวิชญ์ นันทะน้อย 

กิจกรรม “ศรีสวัสดิ์ฯ แลกลีดสัมพันธ์"

ในที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม “ศรีสวัสดิ์ฯ แลกลีดสัมพันธ์" ”Cheerleader show case" ประจำปี 2562 ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาทุกปีก่อนการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนผู้นำเชียร์ของแต่ละคณะสีจะออกมาโชว์การแสดง เช่น การแสดงเพลงมาร์ชศรีสวัสดิ์ฯ ที่ต้องแสดงพร้อมกันทุกคณะสี โดยปีนี้การแข่งขันกีฬาสีจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในการป้องกนแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน

รางวัลชนะเลิศ การวิ่ง ระยะ 10.5 km

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพล กอกทองคำ นักเรียนชั้น ม.4/6 ชนะเลิศ การวิ่ง ระยะ 10.5 km ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รายการ วิ่งปองดอง โรงเรียนบ้านโฮ่ง มินิมาราธอน เพื่อสมทบทุนช่วย โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ภาคเช้า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝั่งนักเรียนให้มีความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 

การประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามัญใหญ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามัญใหญ่ ปีการศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องสุริยานุเคราะห์

 

สโมสรโรตารีมอบหนังสือในโครงการ รักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณสโมสรโรตารี ในโอกาสที่มามอบหนังสือในโครงการ รักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง โดยสโมสรโรตารีน่าน, สโมสรโรตารีเชียงของ,สโมสรโรตารีเวียงโกศัย, สโมสรโรตารีสีลม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรม run for the king

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม run for the king รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การคัดเลือกพรีเซนเตอร์ เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ งานวิ่ง 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะกับนักเรียน และให้ขวัญ กำลังใจคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ คัดเลือกพรีเซนเตอร์ เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ งานวิ่ง 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ณ ศาลา 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมIS

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study:IS) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการตั้งใจศึกษาค้นคว้าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป 

การจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นไปใช้ในการบริการโรงเรียน ชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลน่านให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 98 นาย ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี  

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2561-2565) ของสมป.จ.น่าน เพื่อเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  

การอบรมโครงการคุณธรรมในห้องเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและความมีน้ำใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน ต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงจัดการอบรมโครงการคุณธรรมในห้องเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ครู และโรงเรียนในโอกาสต่างๆ ตลอดจนนักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชนต่อไปด้วย 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประุธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การประชุมจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูงานประชาสัมพันธ์และการจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ

ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน"ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมพบปะให้ความรู้แก่นักเรียนสภาเพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

การสำรวจเส้นทางวิ่งของกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูคณะกรรมการสำรวจเส้นทางวิ่งงาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน วิ่งเพื่อสำรวจเส้นทางและวัดระยะ กำหนดจุดบริการระหว่างทางเพื่อดำเนินการวางแผนงานต่อไป

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับจังหวัดน่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เวลา 06.00 น. โดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเวลา 18.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยสภานักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบรรเพลงมหาฤกษ์ในงานพิธีดังกล่าวด้วย

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนดี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียน ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนน O-NET แต่ละวิชาร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวปุณยนุช ลักษณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ป่าน่านอย่างยั้งยืน สพฐ.ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมน่านแลควิวรีสอร์ท

เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (Data Management Center ) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ( ห้อง TOT )

ลูกเสือวิสามัญได้รับรางวัลชนะเลิศ เดินทางไปประกวดระดับภาค

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้โอวาทและอวยพรลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประเภทลูกเสือวิสามัญ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เดินทางไปประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การมอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกันประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการในการจัดงานต่อไป ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 13.00 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี) ครบรอบ 112 ปี

ฟ้อนล่องน่านงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชมรม TO BE NUMBER 1 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER 1 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมของชมรม โดยรองผู้อำนวยการอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้มอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในชมรมต่อไป

ซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน เพื่อร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรวเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบหมายให้นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสสัตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภภาคม 2562 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาถึง 3 เหตุการณ์คือ คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

การประชุมครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และมีการแนะนำครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานี้ด้วย

รางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles หญิง
1.นางสาวเกศกนก ทองวิลา ม. 4/4
2.นางสาวเบญจวรรณ การอ่าน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles ชาย
1.นายวโรดม สีทิพย์ ม.6/5
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3
โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์เป็นครูผู้ฝึกสอน
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ
2.นายเจษฎา ทาเรือน ม.5/2
โดยมีครูณัฐพล หอมดอกเป็นผู้ฝึกสอน

ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเปิด "อาคารทิพยสิริ" ซึ่งเป็นหอประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริฯและกิจกรรมต่างๆ วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องมรดกธรรม: มรดกโลก: สันติสุขแห่งมนุษยชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยนักเรียนชั้นม. 5/8 และ 5/9 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ
ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

บรรยาการวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 256 ณ ห้องประกันคุณภาพและห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลเหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ นักเรียนชั้นม.3/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ "บุรีรัมย์เกมส์" โดยมีคุณครูณัฐพล หอมดอก เป็นผู้ฝึกสอน

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้กับนักเรียนใหม่ โดยคณะผู้บริหารนำโดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่อีกทั้งทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ (รอบที่ 1) สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ณ ศาลาปฎิธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

รดน้ำดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยท่านผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ น.ถึง ๑๒.๓๘ น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน ณ บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล จังหวัดน่าน
๘ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๗.๑๐ น.ถึง ๒๒.๐๐ น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
๙ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดพระธาตุแช่แห้ง

รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1.นางสาวบุญญาพร ต๊ะวิไชย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
2.นายสิริวัฒน์ เลาคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำกนักไม่เกิน 90 ก.ก.

วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

นายสนอง ก้อนสมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และบรรยายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ วันที่ 8-9 เมษายน 2562

ร่วมงานวันมหาจักรีบรมราชาฯ

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ

นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2562

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา นำโดยผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ประธานจัดงาน ร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อขอพรอันเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบต่อไป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูมนตรี ศรีประเสริฐ เป็นประธานนำคณะผู้อาวุโส ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปพระศรีสวัสดิ์ศักดิญาภิรักษ์มหิตธิศักดิ์มหามุนี จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช โดยมีพอ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์

นางสาวอริสรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ ณอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วันที่ 5 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 4 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
4 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดน่าน-สามแยกปงสนุก จังหวัดพะเยา - เข้าเส้นชัยหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 3 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมให้การต้อนรับ ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – เข้าเส้นชัยบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณวัดสวนตาล

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 2 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
2 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านจังหวัดแพร่ ไปจบการแข่งขันที่จังหวัดน่าน
เวลา 13.30 น. ร่วมต้อนรับคณะนักปั่น ณ หน้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562 เพื่อสดุดีข้าราชการดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 เมษายน 2562

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักเรียนร่วมขบวนแห่บุษบกอัญเชิญน้ำสรง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาส 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2562คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.6

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสภานักเรียน2561 ต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน2562

กิจกรรมส่งต่อภารกิจคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียนที่จะมารับมอบภารกิจต่อในปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้ลาออกจากราชการ

เนื่องด้วยครูศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์ ครูศุภัทรา กนกประดิษฐ์ ครูธิติพันธ์ เจดีย์ถา ครูประภาภรณ์ นะไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลาออกราชการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมอำลานักเรียน ในวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนกล่าวความรู้สึกต่อคณะครูผู้ลาออกราชการและคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นตัวแทนคณะครูทุกท่านมอบของที่ระลึกให้ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงอำลาครูผู้ลาออกราชการ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถานศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางสาวจันทิรา เครือใจ ครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด อาทิ กิจกรรมตอกไข่ไขความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมเซียมซีรักการอ่าน กิจกรรมสนุกกับปริศนาคำทายเป็นต้น

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (ศึกประลองปัญญา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ศรีสวัสดิ์ฯอัจฉริยะ ) โดยมีการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการนักเรียนครั้งที่ 23 ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ลำดับที่ 1 - 300 และในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการได้พบปะและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการพัฒนานักเรียน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 ระดับต่างๆ

อาสาสมัครนานาชาติ (CCS) ดำเนินโครงการด้านสุขอนามัยของโรงเรียน

ร่วมพูดคุยในรายการ สวท.น่าน ประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนจังหวัดน่าน

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"ประจำปี 2562 จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และครูจรัญ อุดอ้าย ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE "โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี ก้าวไกล ภูมิใจสถาบัน สานฝันสู่สากล" ณ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

การสอบ Pre วิชาสามัญ

การสอบ Pre วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และสโมสรวอลเล่ย์บอลจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัท ลาลาลิส เฮาส์ จำกัด และBURNITA ณ โรงยิมพลศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และนายนนท์ธยา วาทกุญชร ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แนะนำนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนจำนวน 2 พรรค คือ เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า เบอร์ 2 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา โดยในวันนี้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้มานำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 และการอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.3,4,5,6

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษานักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณครูจิรายุ นันทะเสน ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสานความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จของนักเรียนต่อไป

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมดวยคณะรองผู้อำนายการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่านน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพจากเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้นักเรียน จำนวน 850 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางธัญญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ จำนวน 95 คน เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

การสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยครูแกงส้ม (อัษมาน ธนวรกันต์) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 150 คน ณ ห้องสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.นิธิวิทย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.ราชานุบาล

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนราชานุบาล

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มกราคม 2562คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ซึ่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.

การสอบ Pre O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวันครู ครั้งที่ 63

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นสถานที่จัดงานวันครู ของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเมืองน่าน โดยมีคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป รำลึกบูรพาจารย์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ่านสาร นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีถึงเด็กไทยทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ได้นำขนมมาแจกให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

การประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี"

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี" จากคณะสพฐ.

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคารประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

วันที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ครูต่างชาติที่จะทำหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และในโอกาสนี้ครูต่างชาติคนใหม่ทั้ง 4 คนได้กล่าวแนะนำตัวและทักทายนักเรียนด้วย

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ นั่งสมาธิให้จิตใจบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งใหม่ด้วยสิ่งดีงาม และเป็นสิริมงคล ในปี 2562 ด้วย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันนี้ ณ ห้องประกันคุณถาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2561