Get Adobe Flash player

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด


 


 

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหลวง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านในโอกาสที่มาส่งครูศุวัชรกันต์ กันทะตา และครูเบญญารัศมิ์ สุขจริยะวัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน (งานสถานที่)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องสารสนเทศ

การประชุมรับฟังนโยบายการบริหารสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารสถานศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการย้ายมาจากโรงเรียนปัว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการไตรพฤก ผางาม พบนักเรียนวันแรก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พบปะกับนักเรียนวันแรกในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ อีกทั้งได้กล่าวต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านอีก 3 ท่า

ต้อนรับครูย้ายมาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในโอกาสที่มาส่งครูชลายุทธ์ วิเศษกาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับ นายไตรพฤก ผางาม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมครูผู้สอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมครูผู้สอนจำนวน 23 คนในการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับครูย้ายมาจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ.เชียงกลาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ.เชียงกลางในโอกาสที่มาส่งครูกัลยาวรรณ มีแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การแข่งขันประกวดร้องเพลง โฟล์คซองและการประกวดเต้น cover dance (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 29-31ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง โฟล์คซองและการประกวดเต้น cover dance (รอบชิงชนะเลิศ) ในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

คณะศิษย์เก่า ศว.2533 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า ศว.2533 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ยอดเงิน 30,200 บาท(สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมเนืองในวันออมแห่งชาติโดยธนาคารออมสิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ธนาคารออมสินสาขาน่าน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกรางวัลเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงินและได้มีส่วนร่วมในการออมผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนต่อไป

ส่งผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครุโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เดินทางไปส่งนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตัวแทนครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 มอบเครื่องปรับอากาศและทุนการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายมงคลชัย อาราธนากุลและนายสวาท นุแปงถา ตัวแทนครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 มอบเครื่องปรับอากาศและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และศิษย์เก่าศว. รุ่น 2545 ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด
JUDO Thai Geraman Cup 2019

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโด
JUDO Thai Geraman Cup 2019
ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ดังนี้
1.นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รุ่นเยาวชนชายน้ำหนักไม่เกิน 81 กก.
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

กิจกรรมอำลานักเรียนและบุคลากรของผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติและรองผู้อำนวยการสุบรรณ ไชยหาญ 

วันที่ 29ตุลาคม 2562  นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวอำลาครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาอื่น ณ ลานกิจกรรม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและติดตามงานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.คณะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน” ร่วมกันประชุมติดตามและวางแผนงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิธีการ พิธีเปิด พิธีปิด ขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต และโฆษกสนาม ในการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิธีการ พิธีเปิด พิธีปิด ขบวนพาเหรด วงโยธวาธิต และโฆษกสนาม ในการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์ โดยมีนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้เข้าร่วมการประชุมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฮาล์ฟมาราธอนรายการ ในรายการ"เช้านี้...ที่น่าน"

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-9.00. น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมรายการ "เช้านี้...ที่น่าน" ทางวิทยุ สวท.น่าน FM 94.75 MHz และFacebook page : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "112 ปีศรีสวัสดิ์ฮาล์ฟมาราธอนกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน”

รางวัลชนะเลิศ การประกวด นักพากย์ เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศพัศ​ กิวัฒนา นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมทีมเยาวชนนักพากษ์เรือจังหวัดน่านคว้ารางวัลที่ 1 การประกวด นักพากย์ เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ ท่าน้ำลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต กับ หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดน่าน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูและนักกีฬาเรือพายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลในพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดน่าน จากการแข่งขันในรายการเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
ช่วงเช้า 6.30 น. นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
โดยเวลา 06.30 น. นางธัณยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม  ต่อมาในเวลา 18.00 น.นายสุบรรณ  ไชยหาญ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่า ศว.2527 ในโอกาสมามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ยอดเงิน 102,527บาท(หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ปี 2562 ณ วัดพระธาตุเจาน้อย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ปี 2562 ณ วัดพระธาตุเจาน้อย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562. โดยในปีนี้ นายพีรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ประธานสภานักเรียนฯ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอม พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาท แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดีและได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับแนะนำคณะครูบรรจุใหม่และยามรักษาการณ์คนใหม่ให้นักเรียนได้รู้จักด้วย

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอสโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้แชมป์จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข่าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 โดยสายวิทย์ ติววิชาเคเมีโดยครูเก๋ และ สายศิลป์ติววิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยครูดอย

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ DLTV

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ DLTV ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

รางวัลเชิดชูเกียรติ​ "วัฒนคุณาธร"

 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศพัศ​ กิวัฒนา​ นักเรียนชั้นม.2/10​ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ​ "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม​ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น​ ครบรอบ​ 17​ ปี​ กระทรวงวัฒนธรรม​ จากนายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม​ ในวันที่ 3​ ตุลาคม​ 2562

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ครูเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ครั้งที่ 35

 

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1 ครั้งที่ 35 หัวข้อ "Reducing Regional Education Gap:Mobility of ASEAN Teacher" ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นหัวหน้าคณะและผู้นำเสนอ
ชมภาพกิจกรรม 

การวัดผลประเมินผลการปลายภาคเรียน ที่ 1/2562

วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น สอบวัดผลในวันที่ 26 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562  และนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สอบวัดผลในวันที่  27,30 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2562  หลังจากนั้นจึงทำการปิดภาคเรียน และจะเริ่มเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ต่อไป

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 จำนวน 4 คน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แพทย์จากโรงพยาบาลน่านให้ความรู้นักเรียนเรื่องเพศศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ที่กรุณามาให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียนเรื่องเพศศึกษา ณ ห้องสารสนเทศ ในวันที่ 25 กัยายน 2562

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10

มอบรางวัลแก่ห้องเรียนที่จัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ในงาน“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีห้องเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จากผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน” รอบคัดเลือก ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” โดยผลงานนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลชือ ผลงานบ้านแมวสายรุ้ง โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
2. การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. การแข่งขัน world time ระดับ นานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือก ประจำจังหวัดน่าน
2.การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัดและได้ไปแข่งต่อระดับภาคที่จังหวัดพะเยา
3.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
4.การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 กล่าวอำลานักเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯ ร้อยรัก กษิณา มุทิตา คณะครู ทุกท่านคือครูของเรา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ได้มาพบปะและกล่าวอำลานักเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 

นายสนองก้อนสมบัติ มอบหมายให้นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำเสนอนิทรรศการ ระดับดีเด่น ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 - 20 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวน 45 คน

กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สหวิทยาเขตน่าน1)

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 และประธานพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตน่าน 1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดหลักสูตร EP/MEP เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2 รายการคือ การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการแข่งขันในกิจกรรม EP/MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ ครั้งที่ 12

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน

วันที่ 13 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมอบต้นไม้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ในกิจกรรมเพาะพันธุ์ไม้และแจกจ่ายให้กับครู นักเรียน บุคลากรนำไปปลูกตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าสร้างจิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน โดยการสนับสนุนงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 “เยาวชนจิตอาสาร่วมใจพัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน”โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก)

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง (รอบคัดเลือก) เพื่อหาผู้เข้ารอบในการประกวดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้

การประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สหวิทยาเขต น่าน 1 (เดิม)โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนทีทำความดี

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะรองผู้อำนายการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

ขอแสดความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 และการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน มทร.ล้านนาน่าน

ร่วมอบรมโครงการอบรมการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมอบรมโครงการอบรมการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ โรงแรมเวียงแก้ว จังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรม วิ่งพักตับจังหวัดน่าน

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม วิ่งพักตับจังหวัดน่าน พร้อมทั้งตั้งโต๊ะรับสมัครวิ่ง “112ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (ปีที่ 35) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม “112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมวางแผนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตน่าน 1 (เดิม) เข้าร่วมการประชุมวางแผนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมของธนาคารออมสินสาขาน่าน

วันที่ 5 กันยายน 2562 ธนาคารออมสินสาขาน่าน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมแจกรางวัลมากมายจากกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โครงการของธนาคารออมสินที่จำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงิน และพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนรักการออมต่อไป

การนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2562โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมให้บูรณาการกับโครงการรักการอ่าน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย ศิษย์ ศรีสวัสดิ์ฯ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการรับใบ ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทีมชมรมเรือพาย จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
ประกอบด้วย
นายอัฐพล อุทธิยา ม.4/1
น.ส.ณัฐิดา จันทร์คำเรือง(ศิษย์เก่า)
น.ส.วนิดา ธรรมราช(ศิษย์เก่า)
ครูฝึกสอน นายนพรัตน์ ธิศรี

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 2 กันยายน 2562 นักเรียนเตรียมทหารศิษย์เก่าศว.มาแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารอีกทั้งยังมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา จาก สพม.37 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนกิจกรรมศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบคุณ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป
ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายบัญชา โชติกำจรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทน เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท และ น้ำดื่ม 1,000 ขวด กิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

โครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่านจัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การอบรมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการกิจกรรมสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนนำไปพัฒนา ต่อยอดสร้างอาชีพต่อไป

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 
ภายใต้ชื่อ“ลูกเสือวัยใสต้านภัยยาเสพติด”โดยครูประทวน มณีเพชร เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดแก่ลูกเสือและเนตรนารีณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆจากการแข่งขันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มอบโดยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำความดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำความดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป 

ศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง"

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง" ณ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน 

รางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (English Debate Competition 2019) ระดับภาคเหนือ -ระดับชาติ ในวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ลำดับที่ 5 เหรียญทองแดง นับจากจำนวนการแพ้-ชนะ ในแต่ละรอบ และได้คะแนนรวมเป็น อันดับที่ 1 (784.83 คะแนน) ของกลุ่มผู้แข่งขันในหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษทั้งหมด และได้รับรางวัล The Best Speaker (นักโต้วาทียอดเยี่ยม) ทั้ง 3 คน ได้แก่
1. นางสาวสุภัชชา สุภาจีน ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 1 ได้รับรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
2. นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 2 ได้รับรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร
3. นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ ม.6/10 The Best Speaker ลำดับที่ 3 ได้รับรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

การประกวดมารยาทไทยนักเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสที่มาศึกษาดูงานณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ที่มาให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหมายจราจร

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ที่มาให้ความรู้ในเรื่องเครื่องหมายจราจรในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกท่านได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป

กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN Cultural Show & ASEAN Food

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN Cultural Show & ASEAN Food โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูได้มาร่วมชมกิจกรรมการแสดงของแต่ละประเทศในอาเซียน และชิมการทำอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2562

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีครูนิวัฒน์ พันน้อยเป็นผู้ฝึกสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นายกฤตัชญ์ ชูเอียด ม.6/10
2. นายจารุกิตติ์ ประคำมา ม.6/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย
1. เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ ม.3/10
2. เด็กชายนิธาน เชื้อสุวรรณ ม.3/10

ทีมฟุตบอลโณงเรียนศรีสวัสดิ์ฯผ่านเข้ารอบ 12 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม (รอบเพลย์ออฟ) ในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านฟุตซอลลีก 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม รายชื่อนักกีฬา
1. ด.ช ณัฐวุฒิ โสภา ม.3/3
2.ด.ช ปุญญพัฒน์ บุญญสาร ม.3/4
3.ด.ช ปาราเมศ คุ้มแก้ว ม.3/4
4.ด.ช ธนรักษ์ ผ่องใส ม.3/6
5.ด.ช ภูวนาท ก้างอ่อนตา 3/6
7.ด.ช กิตติพนธ์ รุ่งเรืองเจริญศรี ม.3/7
8.ด.ช ณัฐวัตร ตาพงษ์ ม.3/7
9. นายกรณ์ดนัย อุ่นใจ ม.4/1
10.นายกฤษนัย สีขวา ม.4/1
11.นายธีรดนย์ อินต๊ะจักร ม.4/1
12.นายฉัตรดนัย ชัยชนะ ม.4/2
13.นายสุทธิพงษ์ แดนคำปา ม.4/5
14.นายวศิน อินนะลา ม.4/6
15.นายชานน พรมรังฤทธิ์ ม.4/6
โดยมีครูชูศักดิ์ เมืองชัยเป็นผู้จัดการทีมและครูพีรยุทธ มั่นเข็มทอง ครูศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขัน Max Ploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉัตรฉวี แซ่ท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเหรียญรางวัล การแข่งขัน Max Ploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล เป็นครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม

การอบรมโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการอบรมโครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โดยครูปียมาศ  พาใจธรรม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำภาระกิจตามเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

ค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 3” ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนในสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงและสหวิทยาเขตเวียงป้อ ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมร่วมกัน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการ(ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ดังนี้
1.นางสาวเพชรดา คนสูง ม.6/7 รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ 
2.นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.6/7 รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ
3.นายณัฐพล ทะลือ ม.6/10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ
4.ครูธาริญา ผัดดี เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)
5.นางสาวปรางลดา อินแสง ม.4/9 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ
6.นางสาวอัฐภิญญา ศรีสวรรค์ ม.4/9 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ครั้งที่ 3“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 3”เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 7th Thailand Mathemetics Contest ดังนี

รางวัลเหรียญเงิน

  1. นางสาวสุภัชชา   สุภาจีน ระดับม.5
  2. นายยุทธศาสตร์   จิตอารีย์ ระดับม.4
  3. นางสาววรินทร   นิ่มสง่า ระดับม.4
  4. เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ ระดับม.2

รางวัลเหรัยญทองแดง

  1. เด็กชายเธียรขวัญ   สุธรรมวรโรจน์ ระดับม.1
  2. เด็กชายชวกร   ศรีเริญ  ระดับม.1
  3. เด็กหญิงชาลิสา   วรรณโยธา ระดับม.1
  4. นายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ ระดับม.3
  5. นายธราเทพ  เทพอาจ  ระดับม.5
  6. นางสาวภูริสา   ใบยา  ระดับม.5

การอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 1 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร และเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 1 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากร และเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การแข่งขันในรายการ Thailand Stem Festival 2019 ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและครู ในการแข่งขันในรายการ Thailand Stem Festival 2019 ระดับภาคเหนือ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.2562
1.โครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่
นายรชต ทยานศิลป์ ม.6/7
น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
น.ส.กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
นายทัศณัฐ ศรีสุขคำ
2.โครงงานสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
น.ส.จิดาภา ปันทะลา ม.3/10
ด.ช.เกื้อสกุล ยศอาจ ม.3/10
ด.ช. ณกมล สุขสด ม.3/9
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัฐพร ธิเสนา
นายวิชิต สาธร
3.การแข่งขันการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองแดง
ได้แก่ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

รางวัลเหรียญการแข่งขันกีฬายูโดระดับเอเชีย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบรางวัลให้กับนายสิริวัฒน์ เลาคำ นักเรียนชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่น Cadet (อายุไม่เกิน 17 ปี) แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 20 ปี) แข่งขันวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Cadet & Junior Hong Kong 2019 Judo World Ranking Qualification Event.ที่ผ่านมา

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 ส.ค. 2562
เวลา 6.30 น. นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ เวลา 8.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 17.30 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติรองผูัอำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวงโยธวาทิต
โดยครูปิยะ คณะธรรม เป็นผู้ควบคุมดูแล สภานักเรียนต้นเสียงจำนวน 15 โดยครูศาสตราพิพัฒนา ศิริภาณุกุล เป็นผู้ควบคุมดูแล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่และรางวัลกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.ต้น
1.เด็กหญิงจิณณะ วัยวัฒนะ ม.3/10
2.เด็กชายวิริทธิ์ เอกอนันต์กุล ม.3/10
ครูผู้ฝึกสอน
1.ครูเฉลิมชาติ เทพอาจ
2.ครูเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา
3.ครูชนาธิป อาราธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น
1.เด็กหญิงกฤติยาณี เทพจันตา ม.2/10
2.เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมวงศ์ ม.2/10
3.เด็กชายพศิน ศิริรัตน์พิริยะ ม.2/10
ครูผู้ฝึกสอน
1.ครูศิริลักษณ์ ทรายคำ
2.ครูสิตานัน เชื้อหมอ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แข่งขันชนะโรงเรียนสาธิต ม.ช

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แข่งขันชนะโรงเรียนสาธิต ม.ช. 3 : 2 เซต จากการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ยิมโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงินระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2561 โดยนางธัญญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน

นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2561 จาก ดร.ปัญญ หาแก้ว ดร.ปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสพม.37

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
นายพีรวิชญ์ ไชยบุญเรือง นักเรียนชั้น ม.5/6
นางสาวจรัสพร สะเดา นักเรียนชั้น ม. 5/7
นางสาวธนรัตน์ สุนา นักเรียนชั้น ม.ี่ 6/7
ครูผู้ฝึกสอนสอน 
1.นายนนท์ธยา วาทกุญชร
2.นายกวินท์ วงศ์รัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ + พิชิต TCAS วิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริหารวิชาการนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4-6 และนักเรียนชั้น ม.6/6 และ 6/7 เข้าร่วมการติวในโครงการติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ + พิชิต TCAS วิชาภาษาอังกฤษ โดยทีมโค้ชครูสำนักวิชาการ HIGH SCORE ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนลูกฟุตบอลให้กับนักเรียน

ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้ สนับสนุนลูกฟุตบอลให้นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 10 ลูกเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกซ้อมโดยการประสานงานของครูพิชญา ขันเพชร

ต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคุณค่าภาษาไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
ในงานวันภาษาไทยของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้มากล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคุณค่าภาษาไทย และอ่านทำนองเสนาะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับฟังเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และเป็นการชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนนักเรียนคนอื่นต่อไป

การประชุมชี้แจงการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม.และ เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านมาประชุม ชี้แจงการบริหารและการดำเนินการตามโครงการฯโดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2563 นี้

รับโล่รางวัลรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วย นายเวธิต ยะติรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ครูผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับโล่รางวัลจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดน่าน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

ชมการแสดงละครจากคณะละครมรดกใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
และนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 เข้าชมการแสดงละครจากคณะละครมรดกใหม่ ในคาบเรียนที่ 5-6 
นักเรียนระดับชั้น ม.2 และม.3 ชมการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี และคาบเรียนที่ 8-9 นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 
ชมการแสดงละครเรื่อง อิเหนา ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สภานักเรียน วงโยธวาทิต นักเรียนต้นเสียงและกองลูกเสือของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

การประชุมทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู
บุคลากร และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะ
พานพุ่มทอง พุ่มเงิน ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียนประจำปี 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยในงานวันภาษาไทยของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยในงานวันภาษาไทย ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นางสาวอัฐภิญญา ศรีสวรรค์ ม.4/9 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์เรื่องคุณค่าภาษาไทย
2. นางสาวจิรภัทร จตุรบัณฑิตกุล ม.5/7ได้รับรางวัลที่3 การประกวดการพูดสุนทรพจน์เรื่องคุณค่าภาษาไทย
3. นางสาวอรจิรา ใจฝั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
4.นางสาวรุ่งนภา มาชมภู ม.5/6 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันเขียนสะกดคำ
6. นายธันวา แก้วถา ม.6/7 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนสะกดคำ
7. นางสาวกรวิภา มีชัย ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดคัดลายมือ
8. นางสาวชญานภัส สิทธิกา ม.5/6 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ม.ปลาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมคณะครูที่คุมสอบและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบวันแรกของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับทีมผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมอาเซี่ยนประจำปี 2562 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ม.ต้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมคณะครูที่คุมสอบและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการสอบวันแรกของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การอ่านฟังเสียง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้่า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทหญิง ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กันยายน 2562

แนะนำครูผู้ช่วยสอน จากมูลนิธิ AFS

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ได้แนะนำครูผู้ช่วยสอน จากมูลนิธิ AFS Miss Julia Gabriela Attack Diaz โดยครูวรรณภา หทยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การเปิดใช้ Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม และนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการ ร่วมเปิดใช้ Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งเป็น
โครงงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการ WE ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับห้องเรียนเคมีดาว
และ บริษัท Dow ประเทศไทย ในโครงการ We Are Innovators Challenge Application โดยมี
ครูที่ปรึกษาคือ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง และ นายทัศณัฐ ศรีสุขคำ และนักเรียนจำนวน 10 คน ได้แก่
1. นาย รชต ทยานศิลป์ ม.6/7
2.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7 
3.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
4.น.ส.เพชรดา คนสูง ม.6/7
5.น.ส.ธันยธรณ์​ โอตะแปง​ ม.5/7​ 
6.น.ส.พันธิตรา ถามูล ม.5/7
7.น.ส.วริษา เชื้อทองฮัว ม.5/7
8.นาย พสิษฐ์ ศิริเลิศวิมล ม.5/7
9.นาย ศุภวิชญ์ คำสิทธิ ม.5/7
10.นาย ภูมิรัช ศรีไชยวาล ม.5/7
โดยมีที่ปรึกษาพิเศษ คือ ดร.ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ได้สร้างและพัฒนาถังขยะขึ้นมา 2 ชุดโดยจะนำไปทดลองใช้งานกับนักเรียนชั้นม.5 สายวิทย์ก่อน
แล้วค่อยขยายผลใช้ในระดับโรงเรียนต่อไป

งานแถลงข่าวกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน โดยมีนายโภคธร ชัยวงค์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการเป็นผู้ที่วิ่งมาทั่วประเทศไทยและได้ปริญญานักวิ่ง จ.ส.ท.ปฐมศักดิ์ ขัติยะ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น ซีเกมส์ 2017 และมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดน่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน มาร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรให้โรงเรียนศูนย์ขยายผล...รุ่น 2 (ภาคเหนือ) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรให้โรงเรียนศูนย์ขยายผล...รุ่น 2 (ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันยูโดระดับเอเชีย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสิริวัฒน์ เลาคำ นักเรียนชั้น ม.5/3 รุ่น Cadet (อายุไม่เกิน 17 ปี) แข่งวันที่ 13 /7/2562 ได้รับรางวัล เหรียญ ทองแดง รุ่น Junior (อายุไม่เกิน 20 ปี) แข่งวันที่ 14/7/2562 ได้เหรียญเงินการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Cadet & Junior Hong Kong 2019 Judo World Ranking Qualification Event.

การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์งาน "112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน" ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา โดยนักเรียนแต่ละคณะสีร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตกแต่งเทียนเพื่อเตรียมถวายเทียนจำนำพรรษา ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อำนวยการวิชาการ สหวิทยาเขตน่าน 1

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อำนวยการวิชาการ สหวิทยาเขตน่าน 1 (เดิม) ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมวันอาเซียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนก่อนสอบกลางภาค

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

งานสภานักเรียน โดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล พร้อมด้วยนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศในการแข่ง SDN FUTSAL NO-L CUP 2019

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทีมฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่ง และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ โดยมีคุณครูชูศักดิ์ เมืองชัย เป็นผู้ควบคุมทีมและคุณครูพีระยุทธ มั่นเข็มทองคุณครูศุภมาส เจดีย์ปัน เป็นผู้ฝึกสอน

ชนะการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบคัดเลือกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในการแข่งขัน โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ English Debate Competition
2019 โดยจับฉลากได้เป็นฝ่าย The Opposition คัดค้าน Motion ที่ว่า THW allow minors to seek mental health 
treatment without parental consent. และรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการในการ qualify เข้าสู่รอบภูมิภาค ต่อไป
นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ 1. นายตฤณพัทธ์ มีบุญ 2. น.ส.สุภัชชา สุภาจีน 3. น.ส.ฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ
โดยมีคุณครูปิยะวัฒน์ ทะนันไชย Ms. Madeline Van Cott และ Ms. Montana Pflaster เป็นครูผู้ฝึกสอน

มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการกับวันต่อต้านยาเสพติดของชมรม TO BE NUMBER 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ผ้าทอโบราณ

งานสภานักเรียนและงานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พาตัวแทนนักเรียนร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ผ้าทอโบราณ จังหวัดน่าน ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรม To Be Number One เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

ชมรมรักดินน้ำป่าน่านสร้างพลังให้รักษ์ป่า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ 
เลขาชมรมรักดินน้ำป่าน่าน พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับ
การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวคิดให้เกิดแรงบันดาลใจ
ให้เด็กมีส่วนร่วมปกป้องผืนป่ารักษาน้ำไว้กับดิน
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมปลูกต้นในบริเวณพื้นที่ป่าในโรงเรียน

ทรูปลูกปัญญา School tour

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมติวเสริมพิเศษให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับต่างๆ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ด้วยชุดรีไซเคิลของในเรียนในแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมแสดงความสามารถ cover dance โดยชมรม to be number 1

พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นรวมพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 256

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562 ณ จังหวัดยโสธร โดยชมรมกีฬามวยปล้ำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ได้รับ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง (ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 12 คน)
รางวัลเหรียญทอง อายุไม่เกิน17 ปี
นางสาว กรกนก กันตาวงค์ ม.5/5 นน. 57 
นาย กิตติภณ ถุงบุญ ม.4/1 นน. 45 
รางวัลเหรียญเงิน อายุไม่เกิน 13 ปี 
เด็กชายรัฐพล กันไชยท.1/6 นน.-38 
รางวัลเหรียญเงิน อายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิง ศันสนีย์ ยาปัน3/6นน.58ไม่เกิน15ปี
รางวัลเหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 13 ปี
เด็กหญิง ณัฐวิภา เกี๋ยนคำ 2/1นน.42 
รางวัลเหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิง.เบญจวรรณ การอ้วน 4/4 นน.39
เด็กหญิง จิรภัทร คำใบ 2/3 นน.50 
เด็กหญิง มธุรส สวนขัติื 3/6 นน.54 
เด็กหญิง ธมลวรรณ สุวรรณตระการ 3/2 นน.42

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬามากขึ้น จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ถือว่าเป็นโอกาส
แห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในครั้งนี้

ขอขอบคุณทีมงานกลุ่ม น่านตื่นรู้ (เฮาฮักสิ่งแวดล้อม) 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบคุณ ทีมงานกลุ่ม น่านตื่นรู้ (เฮาฮักสิ่งแวดล้อม) ได้มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคุณเชิดชู เต็งไตรรัตน์ ศิษย์เก่าศว.รุ่น 23 ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและบุคลากร ประสานงานโดย คุณโยธิน ทองศิริ ศิษย์ศว.รุ่น2531 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม

โครงการอบรมเสริมพิเศษคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดโครงการอบรมเสริมพิเศษคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือการพัฒนาเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ขอแสดงความยินดีกับ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลระดับชาติในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561และรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศจากนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาประเภทลานขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสี โดยกิจกรรมกีฬาสีจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นม.1

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นม.1 ในหัวข้อ "คุณธรรมกับป่า"โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสงอนันต์ และคุณสะดวก จันทะเสนให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเวธิต ยะติรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ม.ต้น 1.เด็กหญิงจิณณะ วัยวัฒนะ ม.3/10 2.นายธนพนธ์ ภัทรเคหะ ม.4/10 รางวัลเกียรติคุณประกาศ สาขาดาราศาสตร์ม.ปลาย 3.นายเสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน สาขาดาราศาสตร์ม.ต้น 4..นางสาวภคพร สอนใจ ม.4/10 5..นายรณกร จาดจีน ม.4/10 6..นายปรัตถกร ธนามี ม.4/10 7..นางสาวขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์ 8.นายนภวิชญ์ นันทะน้อย 

กิจกรรม “ศรีสวัสดิ์ฯ แลกลีดสัมพันธ์"

ในที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม “ศรีสวัสดิ์ฯ แลกลีดสัมพันธ์" ”Cheerleader show case" ประจำปี 2562 ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาทุกปีก่อนการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนผู้นำเชียร์ของแต่ละคณะสีจะออกมาโชว์การแสดง เช่น การแสดงเพลงมาร์ชศรีสวัสดิ์ฯ ที่ต้องแสดงพร้อมกันทุกคณะสี โดยปีนี้การแข่งขันกีฬาสีจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในการป้องกนแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน

รางวัลชนะเลิศ การวิ่ง ระยะ 10.5 km

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพล กอกทองคำ นักเรียนชั้น ม.4/6 ชนะเลิศ การวิ่ง ระยะ 10.5 km ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รายการ วิ่งปองดอง โรงเรียนบ้านโฮ่ง มินิมาราธอน เพื่อสมทบทุนช่วย โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ภาคเช้า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝั่งนักเรียนให้มีความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 

การประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามัญใหญ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามัญใหญ่ ปีการศึกษา 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องสุริยานุเคราะห์

 

สโมสรโรตารีมอบหนังสือในโครงการ รักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณสโมสรโรตารี ในโอกาสที่มามอบหนังสือในโครงการ รักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง โดยสโมสรโรตารีน่าน, สโมสรโรตารีเชียงของ,สโมสรโรตารีเวียงโกศัย, สโมสรโรตารีสีลม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรม run for the king

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม run for the king รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การคัดเลือกพรีเซนเตอร์ เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ งานวิ่ง 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะกับนักเรียน และให้ขวัญ กำลังใจคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ คัดเลือกพรีเซนเตอร์ เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ งานวิ่ง 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ณ ศาลา 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมIS

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study:IS) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการตั้งใจศึกษาค้นคว้าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณภาพของตนเองต่อไป 

การจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นไปใช้ในการบริการโรงเรียน ชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลน่านให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 98 นาย ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี  

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2561-2565) ของสมป.จ.น่าน เพื่อเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  

การอบรมโครงการคุณธรรมในห้องเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและความมีน้ำใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน ต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงจัดการอบรมโครงการคุณธรรมในห้องเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ครู และโรงเรียนในโอกาสต่างๆ ตลอดจนนักเรียนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง รวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชนต่อไปด้วย 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประุธานเปิดการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การประชุมจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูงานประชาสัมพันธ์และการจัดทำวิดีทัศน์ งาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ

ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"ค่ายสานสายใย หลอมรวมใจ คณะกรรมการสภานักเรียน"ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมพบปะให้ความรู้แก่นักเรียนสภาเพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

การสำรวจเส้นทางวิ่งของกิจกรรม 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯ ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูคณะกรรมการสำรวจเส้นทางวิ่งงาน 112 ปีศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน วิ่งเพื่อสำรวจเส้นทางและวัดระยะ กำหนดจุดบริการระหว่างทางเพื่อดำเนินการวางแผนงานต่อไป

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับจังหวัดน่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เวลา 06.00 น. โดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเวลา 18.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยสภานักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบรรเพลงมหาฤกษ์ในงานพิธีดังกล่าวด้วย

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนดี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียน ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนน O-NET แต่ละวิชาร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวปุณยนุช ลักษณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ป่าน่านอย่างยั้งยืน สพฐ.ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมน่านแลควิวรีสอร์ท

เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารและครู ร่วมวิเคราะห์และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC (Data Management Center ) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ( ห้อง TOT )

ลูกเสือวิสามัญได้รับรางวัลชนะเลิศ เดินทางไปประกวดระดับภาค

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้โอวาทและอวยพรลูกเสือวิสามัญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประเภทลูกเสือวิสามัญ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เดินทางไปประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การมอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินงาน 112 ปี ศรีสวัสดิ์ฯฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกันประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการในการจัดงานต่อไป ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 13.00 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี) ครบรอบ 112 ปี

ฟ้อนล่องน่านงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชมรม TO BE NUMBER 1 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER 1 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมของชมรม โดยรองผู้อำนวยการอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้มอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในชมรมต่อไป

ซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจำนวน 600 คน ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อนล่องน่านร่วมกับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน เพื่อร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรวเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบหมายให้นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสสัตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภภาคม 2562 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาถึง 3 เหตุการณ์คือ คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

การประชุมครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และมีการแนะนำครูจ้างสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานี้ด้วย

รางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles หญิง
1.นางสาวเกศกนก ทองวิลา ม. 4/4
2.นางสาวเบญจวรรณ การอ่าน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาวูซูประเภทยุทธราชสีห์ Obstacles ชาย
1.นายวโรดม สีทิพย์ ม.6/5
2.นายธนภัทร คำพันธ์ ม.5/3
โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์เป็นครูผู้ฝึกสอน
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ
2.นายเจษฎา ทาเรือน ม.5/2
โดยมีครูณัฐพล หอมดอกเป็นผู้ฝึกสอน

ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเปิด "อาคารทิพยสิริ" ซึ่งเป็นหอประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริฯและกิจกรรมต่างๆ วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องมรดกธรรม: มรดกโลก: สันติสุขแห่งมนุษยชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยนักเรียนชั้นม. 5/8 และ 5/9 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ
ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

บรรยาการวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 256 ณ ห้องประกันคุณภาพและห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลเหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ นักเรียนชั้นม.3/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ "บุรีรัมย์เกมส์" โดยมีคุณครูณัฐพล หอมดอก เป็นผู้ฝึกสอน

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้กับนักเรียนใหม่ โดยคณะผู้บริหารนำโดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่อีกทั้งทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ (รอบที่ 1) สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ณ ศาลาปฎิธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

รดน้ำดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยท่านผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ น.ถึง ๑๒.๓๘ น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน ณ บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล จังหวัดน่าน
๘ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๗.๑๐ น.ถึง ๒๒.๐๐ น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
๙ เมษายน ๒๕๖๒ฤกษ์ ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดพระธาตุแช่แห้ง

รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1.นางสาวบุญญาพร ต๊ะวิไชย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
2.นายสิริวัฒน์ เลาคำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำกนักไม่เกิน 90 ก.ก.

วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

นายสนอง ก้อนสมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และบรรยายการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ วันที่ 8-9 เมษายน 2562

ร่วมงานวันมหาจักรีบรมราชาฯ

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ

นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2562

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารครูผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา นำโดยผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ ประธานจัดงาน ร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อขอพรอันเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบต่อไป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูมนตรี ศรีประเสริฐ เป็นประธานนำคณะผู้อาวุโส ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปพระศรีสวัสดิ์ศักดิญาภิรักษ์มหิตธิศักดิ์มหามุนี จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช โดยมีพอ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์

นางสาวอริสรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ ณอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วันที่ 5 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 4 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
4 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดน่าน-สามแยกปงสนุก จังหวัดพะเยา - เข้าเส้นชัยหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 3 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมให้การต้อนรับ ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เวลา 08.20 น. ไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – เข้าเส้นชัยบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสวัดิ์วิทยาคาร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณวัดสวนตาล

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 2 เมษายน 2562

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”
2 เมษายน 2562 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านจังหวัดแพร่ ไปจบการแข่งขันที่จังหวัดน่าน
เวลา 13.30 น. ร่วมต้อนรับคณะนักปั่น ณ หน้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2562 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะร่วมพิธีถวายพานพุ่ม สักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2562 เพื่อสดุดีข้าราชการดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 เมษายน 2562

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักเรียนร่วมขบวนแห่บุษบกอัญเชิญน้ำสรง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาส 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2562คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.6

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะทำการสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสภานักเรียน2561 ต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน2562

กิจกรรมส่งต่อภารกิจคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียนที่จะมารับมอบภารกิจต่อในปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้ลาออกจากราชการ

เนื่องด้วยครูศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์ ครูศุภัทรา กนกประดิษฐ์ ครูธิติพันธ์ เจดีย์ถา ครูประภาภรณ์ นะไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลาออกราชการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมอำลานักเรียน ในวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนกล่าวความรู้สึกต่อคณะครูผู้ลาออกราชการและคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นตัวแทนคณะครูทุกท่านมอบของที่ระลึกให้ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงอำลาครูผู้ลาออกราชการ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถานศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางสาวจันทิรา เครือใจ ครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด อาทิ กิจกรรมตอกไข่ไขความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมเซียมซีรักการอ่าน กิจกรรมสนุกกับปริศนาคำทายเป็นต้น

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.20 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม"ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (ศึกประลองปัญญา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ศรีสวัสดิ์ฯอัจฉริยะ ) โดยมีการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการนักเรียนครั้งที่ 23 ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ลำดับที่ 1 - 300 และในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการได้พบปะและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการพัฒนานักเรียน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 ระดับต่างๆ

อาสาสมัครนานาชาติ (CCS) ดำเนินโครงการด้านสุขอนามัยของโรงเรียน

ร่วมพูดคุยในรายการ สวท.น่าน ประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนจังหวัดน่าน

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการแข่งขันยูโด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศครั้งที่ 3 "จังหวัดน่าน"ประจำปี 2562 จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และครูจรัญ อุดอ้าย ร่วมชมนิทรรศการงาน"เปิดโลกวิชาการ บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยี "ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 น.นายสนอง ก่อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE "โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 20 ปี ก้าวไกล ภูมิใจสถาบัน สานฝันสู่สากล" ณ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

การสอบ Pre วิชาสามัญ

การสอบ Pre วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขัน Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และสโมสรวอลเล่ย์บอลจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัท ลาลาลิส เฮาส์ จำกัด และBURNITA ณ โรงยิมพลศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และนายนนท์ธยา วาทกุญชร ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แนะนำนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนจำนวน 2 พรรค คือ เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯก้าวหน้า เบอร์ 2 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา โดยในวันนี้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้มานำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค เป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 และการอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.3,4,5,6

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษานักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณครูจิรายุ นันทะเสน ในโอกาสที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสานความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จของนักเรียนต่อไป

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมดวยคณะรองผู้อำนายการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.2 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่านน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพจากเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้นักเรียน จำนวน 850 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทำความดีชั้น ม.1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางธัญญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัติแก่นักเรียนชั้น ม.1 ที่ได้ทำความดีเก็บเงินและสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ จำนวน 95 คน เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทำความดีต่อไป

การสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการสอนเสริม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยครูแกงส้ม (อัษมาน ธนวรกันต์) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 150 คน ณ ห้องสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.นิธิวิทย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนนิธิวิทย์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ป.5-6 ร.ร.ราชานุบาล

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07:30 น. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนราชานุบาล

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มกราคม 2562คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ซึ่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.

การสอบ Pre O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวันครู ครั้งที่ 63

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นสถานที่จัดงานวันครู ของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเมืองน่าน โดยมีคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป รำลึกบูรพาจารย์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ่านสาร นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีถึงเด็กไทยทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ได้นำขนมมาแจกให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

การประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี"

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ " ห้องเรียนดนตรี" จากคณะสพฐ.

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคารประชุมสรุปผลการดำเนินงานคืนสู่เหย้า ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

วันที่ 5 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ครูต่างชาติที่จะทำหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และในโอกาสนี้ครูต่างชาติคนใหม่ทั้ง 4 คนได้กล่าวแนะนำตัวและทักทายนักเรียนด้วย

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ นั่งสมาธิให้จิตใจบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งใหม่ด้วยสิ่งดีงาม และเป็นสิริมงคล ในปี 2562 ด้วย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันนี้ ณ ห้องประกันคุณถาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT

วันที่ 20 ธันวามคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเด็กสนุกกับ IoT โดยมีวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายสนองก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในกิจกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน

การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ

ในช่วงวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนสัปดาห์สอบกลางภาค กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงทำตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มอบรางวัลทีม SW We Are One

 

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ทีม SW We Are One จากชมรม To Be Number One โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน To Be Number One Dancercise Thailand Shampionship 2019 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในวันที่ 15-16 ธ.ค 2561 โดยมีครูภรปริญญา เพชรสุภาเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งทีม SW We Are One ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จาก 30 ทีม สมาชิกดังนี้
นางสาว จินตกัญญา วันมหาชัย ม.6/3
นางสฃพัสสา ลาภลักษมี ม.5/2
นางสาวปริยากร สีนุย ม.5/4
นางสาวจิราภรณ์ จาดเชย ม.5/4
นางสาวปวิชญา ทาการ ม.5/4
นางสาวพรภิมล แย้มอยู่ ม.5/4
นาย ชัยนิวัฒน์ สวนใจ ม.6/3
นาย ณัฐวุฒิ คำพงษ์ ม.6/3
นาย จิราเจตน์ ติ๊บปาละ ม.5/3
นาย สรัล คำภู ม.5/3
นาย ปวเรศ ปางน้อย ม.4/10
นาย คเชนทร์ อุปนันท์ ม.4/9
นาย ภูผา ศิริรัตน์ ม.4/9
นาย อภิปุญ วิชัยต๊ะ ม.4/9

นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project)

นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุลครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและชมรมเยาวชนสร้างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ นำเสนอ โครงการ CCS (Cap corner Stone Project) ภายใต้โครงการขวดน้ำปันยิ้ม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม 2561คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำ" ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งนางสาวจุฑารัตน์ กุลศรีไชย ประธานสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2561 เข้ารับรางวัลนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดี จากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

กิจกรรมขวดน้ำปันยิ้ม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ชมรมเยาวชนสร้างชาติและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดยครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุลเป็นที่ปรึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมขวดน้ำปันยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสานำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำเงินไปดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมงานสภากาแฟโดยพร้อมเพรียงกัน

พี่ช่วยน้องครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศิษย์เก่าศว.2536/2539 "พี่ช่วยน้องครั้งที่ 1/2561" มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบพระคุณคุณศิษย์เก่ารุ่นศว.2536/2539 เป็นอย่างยิ่ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้องๆรุ่นหลัง ซึ่งทุนการศึกษาที่ท่านได้มอบให้แก่นักเรียน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสานความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จของรุ่นน้องต่อไป

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาและมอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 5 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวเพชรลดา คนสูง นักเรียนชั้นม.5/7 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดรายการเสียงตามสาย SW Radio ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก วันสำคัญที่สะท้อนพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีกิจกรรมตอบคำถามในตอนท้ายของรายการเพื่อรับรางวัลด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ให้ความรู้เรื่องวันดินโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตระหนักถึงความสำคัญของวันดินโลก จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวันดินโลกขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากล ซึ่งเราชาวไทยทุกคนก็ควรได้รู้ถึงประวัติวันดินโลกไว้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2561 ณ ลานกิจกรรมศาลาศว.22

ค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ครั้งที่ 12 ”

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน ครั้งที่ 12 ”ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอนเสริมในระหว่าง วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2561 ณ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม English Skits Show

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรม English Skits Show เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศง่ายขึ้น ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูสามัญประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคเช้า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

การประชุมครูและบุคลากร ครั้ง 9/2561

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนและสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งในโอกาสนี้ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้มอบถุงผ้าลดโลกร้อนตามโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้แก่โรงเรียนซึ่งผู้อำอวยการโรงเรียนได้มอบต่อให้คณะรองผู้บริหารและครูต่อไป ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พิธีจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวีนที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

สัมพันธไมตรีศรีสวัสดิ์ฯ-ราชานุบาล

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาลพร้อมคณะในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือปฎิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีความอดทน ปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี กล่อมเกลานิสัยให้นักเรียนตั้งมั่นอยู่ในสติและมีคุณธรรมอยู่เสมอเพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน

งานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียน โดยคุณครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ได้นำสภานักเรียน จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านสุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันของมอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2018 จัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์
2.นายวชิรวุฒิ ทองเรือง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับช ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.นางสาวธนพร วรวัฒน์วิทยากุล ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับช ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค 310 A-2 (แพร่-น่าน)โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้รับรางวัลที่ 2 ดังนี้
1. ด.ญ. วชิราภรณ์ รอดพวง ม.2/10
2. ด.ญ. ชนันชิดา อินต๊ะ ม.2/10
3. ด.ญ. วชิราภรณ์ รอดพวง ม.2/10
4. ด.ญ. ชนันชิดา อินต๊ะ ม.2/10

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แนะแนวศึกษาต่อด้านสาธารณสุข

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลน่านมาแนะแนวศึกษาต่อด้านสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์,เภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นม.ปลายที่สนใจ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคระห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รณรงค์ใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้แก่นักเรียสภานักเรียนตามโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนน่าน และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแยกขยะ และลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าดังกล่าวอีกด้วย

กิจกรรม English for Today

ประเพณีลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทย และเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ในวันนี้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรม English for Today นำเสนอคำศัพท์
ภาษาอังกฤษวันละคำ ในวันนี้เสนอคำว่า
Festival (เฟส’ทิเวิล) แปลว่า วันเทศกาล , วันเฉลิมฉลอง

กิจกรรมสภาจำลองสัญจร

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะวิทยากรและรับฟังการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่สำนักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 21561 ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับนักเรียนชาวอเมริกาในโครงการ TBB

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับนักเรียนชาวอเมริกาในโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB) ร่วมกับหน่วยงาน Cross-Cultural Solutions, Thailand (CCS) ที่จะเข้ามาสังเกตการณ์สถานศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม ในโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2562 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ประมวลภาพงานกรีฑามัธยมน่าน

งานกรีฑาของนักเรียนระดับมัธศึกษาทั่วจังหวัดน่าน จัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวนการโรงเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อกศจ.กศจ.) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและประธานอกคศ.สพม.เขต ๓๗.แพร่-น่าน
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมามอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมน่านเกมส์ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นจำนวน 15,000 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

การประชุมวางแผนการดำเนินงานประเพณีคืนสู่เหย้า 111 ปี ศรีสวัสดิ์ฯ

การประชุมการประชุมครั้งที่ 8/2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมการประชุมครั้งที่ 8/2561 ขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ ม.3/10 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
2. เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ ม.2/10 รางวัลผ่านเกณฑ์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์ ม.3/10 รางวัลผ่านเกณฑ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสรวิศ ธนสารตั้งเจริญ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
2. นายภูชิต ฉินตระกูลประดับ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
3. นางสาวโยษิตา สอนใจ ม.6/10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 256

วันที่ 1 พศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารครู บุคลากรและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยนางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อ

รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้
ประเภทเกรกโก โรมัน
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 65 กก. นายอภิเชษฐ์ ทองสุข ม.4/5
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 51 กก.ดช.ไรวินทร์ ธีรัตน์สิริกุล ม.2/8
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 45 กก.นายสิทธิโชค ทิศจันทร์ ม.3/6
รางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ำหนัก 92 กก. นายเจษฎา ทาเรือน ม.4/4
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 81กก.นายธนพงษ์ รันต๊ะแขม ม.3/9
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.ด.ญ.เบญจวรรณ การอ้วน ม.3/6
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 53 กก.นางสาว เกศกนก ทองวิลา ม.3/6
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 57 กก.นางสาวภัทรศยา เทพกอม ม.5/5
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 49 กก.นางสาวจิรชิตา ศิริรัตน์พิริยะ ม.3/9
รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.นายกิตติกุล สะสม ม.3/7
ฝึกซ้อมโดยครูณัฐพล หอมดอก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา16.00 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

รางวัลการแช่งขันกีฬาวูซู

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขันกีฬาวูซู ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดภาค 5 ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้
ทีมกีฬาวูซูน่านประเภทหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ทีมกีฬาวูซูน่านประเภทชาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รางวัลการประกวดเรียงความ และวาดภาพ ในงานบูชาธรรม ๑๐๕ ปีฯ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรและวาดภาพ "วัดในฝัน" ในงานบูชาธรรม ๑๐๕ ปี ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร เด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เรียงความ เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
ม.ต้น
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นางสาวปรางลดา อินแสง ม. ๓/๙
๒. นางสาวสุพรรณิการ์ แก้วกันทะ ม.๓/๑๐
๓. เด็กหญิงธนพร ปิยาปัน ม.๒/๑
๔. นางสาวไปรลดา อินแสง ม.๓/๙
๕. เด็กชายฆโนทัย สัตนาโค ม.๓/๑๐
ม.ปลาย
รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
นางสาวศิริลักษณ์ ธิเสนา ม.๕/๗
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นายทักษ์ดนัย ฝ่ายไธสง ม.๖/๗
๒. นางสาววริศรา เขื่อนธนะ ม.๔/๑๐
๓. นางสาววรินทร นิ่มสง่า ม.๔/๑๐
๔. นางสาวศศิวิมล แสงธรรมชาติ ม.๔/๑๐
วาดภาพ "วัดในฝัน"
ม. ต้น
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ม.๒/๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒ บาทได้รับเกียติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฐนนท์ แก้วโมลา ม.๓/๑
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
๑. เด็กหญิงนภัสสร สินันตา ม. ๒/๙
๒. นางสาวไปรลดา อินแสง ม.๓/๙
๓. เด็กหญิงภัทราพร คณะธรรม ๓/๑๐
ม. ปลาย
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๑. นายเกียรติศักดิ์ นันต๊ะ ม.๖/๗
๒. นางสาวอัญชนา ธรรมขันทา ม.๔/๔
๓. นางสาวณัฐธิดา ไชยคำ ม. ๖/๕

รางวัลประกวดพูดสุนทรพจน์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับนายธีรธาดา สื่อสาร ม.6/8 ได้รับรางวัลที่ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท นางสาวจิรภัทร จตุรบัณฑิตกุล ม.4/6 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล1,000 บาท จากการประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อ การส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในงานCSR Nan Expo 2018 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ข่วงน้อยจังหวัดน่าน โดยมีนาย วิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบรางวัล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ครูใหม่แนะนำตัวกับนักเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคนใหม่ 3 ท่านดังนี้
1. นายอุกฤษฎ์ ดวงแก้วใหม่
2.Ms.Montana Sage Pflaster
3.Ms.Brooke Elizabeth Amormiro

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคนใหม่

คณะผู้บริหาร และครูร่วมต้องรับ นายอุกฤษฎ์ ดวงแก้วใหม่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคนใหม่ย้ายมาจากโรงเรียนนาน้อย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียบนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลมากมาย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

งานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
โดยในกิจกรรมนี้ นายเกื้อกูล งานขยัน นักเรียน ม.3/7
ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองน่าน ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จากสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั่งที่ 35

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยูโด ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั่งที่ 35 คัดภาค 5 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลดังนี้
น.ส.ณัชชา อินต๊ะนาม เหรียญทอง รุ่น -52 กก ม.3/3
นายกมล สายธงแก้ว เหรียญเงิน รุ่น -81 ม.6/4
นายรวิกร ดอนพนัส เหรียญเงิน รุ่น -60 ม.5/3
นายเดชดนัย ปัญยานะ เหรียญทอง รุ่น -66 ม.3/7 ศว.
นายณภัทร เกษามูล เหรียญเงิน ท่าทุ่มมาตรฐาน ม.2/5
นายกิตติคุณ ถุงบุญ เหรียญทอง รุ่น -45 ม.3/6

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าและจุดเทียนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราช เวลา 6.30 น ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า และเวลา 18.30 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงของคณะครูผู้ชวยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประเมินครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในวันที่18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผนจัดงานคืนสู้เหย้า ปี 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน คืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะ

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกล่าวขอบคุณนายประยง แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมคณะ ในโอกาสที่ท่านมามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลแก่ทีมนักบาสเกตบอลชาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่ทีมนักบาสเกตบอลชาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน จังหวัดน่าน จัดโดยธนาคารออมสิน ในโอกาสนี้ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดน่าน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่านประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในเวลาเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร่วมกับหัวหน้าส่่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวน่านทุกหมู่เหล่า โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมและฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปจัดกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีครูปิยะ คณะธรรมเป็นผู้ฝึกซ้อม ในระหว่างวันที่10-12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโยธินบูรณะ 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2561

คณะผู้บบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยในโอกาสนี้มีการแนะนำครูใหม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

คณะผู้บบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับกรรมการประเมินนักเรียน นายพงศ์วิวัฒน์ ปัญญาอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6/8 เพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

คณะผู้บบริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยรักรวมร้อยใจ ยิ่งใหญ่สายสัมพันธ์ ๒๕๖๑ ในโอกาสครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้มาพบปะและกล่าวอำลานักเรียนหลังกิจกรรมพิธีหน้าเสาธง โดยในปีนี้มีครูเกษียณอายุราชการทั้งหมด 7 ท่านได้แก่
1.ครูประทุมมาส ชมกลิ่น
2 ครูจำเริญ นิลพร
3 ครูนิเวศน์ เทศใต้
4 ครูเอมอร บำเพ็ชร
5 ครูสาววีณา สุวรรณโน
6 ครูจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์
7 ครูรุ่งทิวา จิตเกษม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดร้องเพลง SW Singing Contest 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง SW Singing Contest 2018 รอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านดนตรีและการร้องเพลง ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องดนตรี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งหมด 45 คน เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดน่านและสพม.37

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวอริศรา สะสมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา อินวาทย์ นักเรียนชั้น 5/10 ที่ผ่านการคัดเลือกของสพฐ. ไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 28 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตร

วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)มอบเกียรติบัตร

วันที่ 13 กันยายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดเต้น cover dance

วันที่ 13 กันยายน 2561 งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมการประกวดเต้น cover dance ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี เพื่อฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในวันนี้เป็นการประกวดรอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนชมรมเชียร์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท ลาลาลิส เฮ้าส์ จำกัด ในโอกาสที่ได้มามอบทุนสนับสนุนให้กับ ชมรมเชียร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบทุนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลการแข่งขันการอ่านฟังเสียง

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นายธนดล วานิยพงศ์ นักเรียนชั้นม.5/9 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ประเภทชาย ระดับ ม. 4- ม.6 และระดับปวช. ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท และโรงเรียนได้รับทุนอีกจำนวน 6,000 บาทจากธนคารธนชาต และในโอกาสนี้นายธนดล วานิยพงศ์ ก็ได้มอบทุนดังกล่าวให้โรงเรียนโดยนางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนรับทุน ในวันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมกาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นจึงจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นภายใต้งานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีความรักความเข้าใจในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบรางวัลนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.37 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคเหนือ โดยมีนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนายการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศรสตร์มอบรางวัลนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินข้าราชการครูเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ภาคเหนือ

นายกฤตวัฒน์ ว่องอิสริยะวนิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลที่ 4 จากผู้แข่งขันทั้งหมด 73 ทีม จากการแข่งขันเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ภาคเหนือ รายการ Triple Game Northern Challenge 2018 ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 จัดโดยสมาคมคอรสเวิร์ดเกมแห่งประเทศไทย โดยมีครูศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกล เป็นครูผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 5 กันยายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 / 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

มอบเกียรติบัตรลูกเสือกองเกียรติยศ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูผู้ดูแลกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือกองเกียรติยศ ในโอกาสเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมมัธยมศึกษา

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมมัธยมศึกษา จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 / 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยืยน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่านในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

านแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยในพิธีเปิดงานวันที่ 23 มีการจัดงานวิชาการบูรณาการงานอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการมัธยมศึกษาน่านเป็นเลิศสู่สากล จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน (สมป. น่าน) โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ๓๔ โรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนโดย นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูได้มาร่วมชมกิจกรรมการประกวดเต้นบาสโลบและชิมการทำอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซีย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 38

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 28 ณ ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาาาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like และ O-Net

การอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ Pisa - Like และ O- Net โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลการประเมิน PISA2018 เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ โดยวิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม STEM บูรณาการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเสริมพิเศษโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านกิจกรรม STEM บูรณาการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 "วันแม่แห่งชาติ" โดยมีนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต์น้ำจืดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภานุกุล ครูหัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียน พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ วัดดอนมูล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แนะแนวศึกษาต่อจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

มอบเงินนักเรียนผู้ประสบภัยโรงเรียนบ่อเกลือ

วันที่ 7 สิงหาคม 2651 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เดินทางไปให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนบ่อเกลือ โดยได้มอบเงินบริจาคจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวนเงิน 23,873 บาทสมทบทุนช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือผู้ประสบภัยดินถล่ม บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การอบรมการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดชุดความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีนักเรียนสภานักเรียนจำนวน30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพันจ่าโทอนุสร คำวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นวิทยากรในวันที่ 2 ของการอบรม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจ.น่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย

ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือกองเกียรติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และวงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงในพิธี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำโดยครูปิยะ คณะธรรมร่วมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ศูนย์รายการจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรเข้าร่วมในงานพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา 109 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

งานการประชุมวิชาการนักเรียน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการงานการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญา" ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 8 จังหวัด 23 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในงานดังกล่าวด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันกองทัพอากาศ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันกองทัพอากาศนำทีมโดยรองเลขาธิการกรมยุทธศึกษากองทัพอากาศ นาวาอากาศเอกวันชัย บุญภักดี และคณะ มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักเรียนระดับชั้นม.2 ถึง ม.6 ที่มีความสนใจรับฟังการแนะแนวจากสถาบันกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ 4 องค์กร

การประชุมคณะกรรมการ 4 องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์ฯ คณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ ในวันที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 ณ ห้องสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬามากขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Club

งานกิจกรรมโรงเรียนและสภานักเรียนนำตัวแทนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth Club ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดีที่เห็นประโยชน์ขอวส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี มีการประกวดการจัดบอร์ด การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลในเรื่องของยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถโดยจัดกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดีแต่ละระดับชั้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน และนางธัญญรัตน์ พลทิพย์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สมาคมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะครู งานพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเงินรางวัลแก่ นายภูริพล ดีอุด ม.6/10 (ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และนางสาววรินทร นิ่มสง่า ม.4/10 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียน

นายสุบรรณ ไชยหาญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียนมัธยมศึกษา โดยวิทยากรจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 126 คน เข้ารับฟังบรรยายและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด “โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม” ครั้งที่ 1/2561 ณ สนามโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความตระหนักในการแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของครูผู้ประสาทวิชาให้กับนักเรียน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

 
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมงานสภากาแฟ

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานสภากาแฟดังกล่าว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ศิษย์เก่าศ.ว.รุ่น 2 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตัวแทนศิษย์เก่าศว. รุ่นที่ 2 ปี 2527 มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอขอบพระคุณศิษย์เก่าศ.ว.รุ่นที่ 2 เป็นอย่างสูง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้องๆรุ่นหลังด้วยดีตลอดมา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุมและ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษาและนายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน.

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยกิจการงานต่างๆของหออัตลักษณ์น่าน จำนวน 10 คน ดังนี้
1.นางสาว มาริณี สำราญ ม.4/7
2.นางสาว ลินนภัสร์ วิจิตร์กุลวัน ม.4/7
3.นาย ดลยฤทธิ์ นุ โพธิ์ ม.6/6
4.นางสาว จริยาพร ชาเตียม ม.6/6
5.นางสาว ณิชกานต์ เมฆสาคร ม.6/6
6.นางสาว ไพรำ สีรัง ม.6/4
7.นางสาว อภิชญา กันทา ม.6/4
8.นางสาว ธนพร เกษรบัวทอง ม.6/4
9.นางสาว จารุวรรณ ดู่อินทร์ ม.6/4
10.ด.ญ.อชิรยา สารกุมาร ม.2/3

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ
นายสนองก้อน สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะที่เหมาะสมกับชุมชน กิจกรรมการจัดเวทีวิเคราะห์รูปแบบและการสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนน่าน นักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการการเป็นแกนนำในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนต่อไป โดยมีนางเพลินพิศ พ่วงเจริญ พันจ่าโทอนุสร คำวัง นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี และนางสาวเยาวเรศ สว่างพงษ์ เป็นวิทยากร จัดโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ร่วมกับโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เพื่อสังเกตการณ์และนำมาพัฒนางานลูกเสือต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
คณะครูหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามหน้าที่ของตนเองในเวทีประชาธิปไตยครั้งนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนดังนี้

เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา ได้ 318 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ได้ 1,436 คะแนน
No vote 229 คะแนน
ไม่มาใช้สิทธิ์ 189 คน
ทำให้พรรคเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ได้ตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูอำพร เทพอาจคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว นางอำพร เทพอาจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานฌาปนกิจศพนายอนันต์ เทพอาจ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยนางสาวอริศรา สะสมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อม ณ วัดสวนตาล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคศรีสวัสดิ์ฯพัฒนา และเบอร์ 2 พรรคศรีสุริยา ซึ่งในช่วงเวลาพักนักเรียนผู้ลงสมัครทั้ง 2 พรรคก็ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นี้

กิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ ปี โรงเรียน

นายสนอง ก้อนสมบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลกร นักเรียน และครูอาวุโส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๑๒ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (วันที่ ๒๐ พ.ค. ของทุกปี) และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๑๑๑ ของการพัฒนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านให้เห็นเด่นประจักษ์ตลอดมา

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมกับร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนได้พบปะและชี้แจงนโยบายการเรียนการสอน ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องในสถานศึกษา ตลอดจนโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปส่งนักเรียนตัวแทนภาคเหนือ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเครื่องบิน ณ สนามบินน่าน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีฐานความรู้แยกเป็น 6 ฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นศูนย์จัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28-30 เมษายน 2561

ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินครบวงจร) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารวิทยาคารจังหวัดน่าน

การสมาคมผู้ปกครองและครู

นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ห้องประชุมอาคาร 84 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียนโดย นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโรงเรียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

 

 

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษาในจังหวัดน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อขอขมาคาราวะและร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษาในจังหวัดน่านและร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตน่าน

 

 

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมืองสืบทอดต่อไป

 

 

พิธีถวายเครื่องสักการะแด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าน่าน

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณ แด่ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2561

 

 

ร่วมงานวันวันจักรี

นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายสดุดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

 

พิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าน่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 5 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวง สักการะพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และ พอ.ดร.พงษ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล กอ.รมน.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินพิธีการบวงสรวงในครั้งนี้

 

 

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 

การอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นายประทวน มณีเพชร ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและนายนพพล สุขภิรมณ์ ครูหัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติและโครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัด ระดับอำเภอ จังหวัดและข้อมูลระบบ NISPA, CATUS ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 46 โรงเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

 

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหารงานบุคคลพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย และด.ญ.รัตนาภรณ์ ทะปะละ นักเรียนชั้นม.1/3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร พร้อมเกียรติบัตรจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน

 

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจำนวนมาก เข้าร่วมในงานพิธี ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

 

การแข่งขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ โดยมีนายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการร่วมมอบของที่ระลึก สัญลักษณ์นำโชค "น้องโคนนทิ" ให้แก่นักกีฬา ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การประชุมมูลนิธิศรีสวัสดิ์ฯ ครั้งที่ 1/2561

 

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายสนอง ก้อนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันร่วมกับผู้จัดการทีมกีฬามวยปล้ำและฟุตซอล และสมาคมกีฬามวยปล้ำ มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามแข่งขัน และที่พักนักกีฬา ตลอดจนฝึกซ้อมการแสดง และวงโยธวาทิตอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้