Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด


 


 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยบริษัทเสริมปัญญา

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มงาน MEP จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญา มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 133 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าสอบได้ทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานกิจกรรม วันแรกของปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ปกติ วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าลานกิจกรรมศาลาศว.22 เป็นวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้มาพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมเช้าวันนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนฯ

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการประเมินผลโครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 /2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้แก่ นางสาวพิชญามญชุ์ กันทะโฮ้ง
นายอัฉริย์ภักดิ์ ปันคำ
และนางสาววนัชพร ราชปันติ๊บ
โดยมีครูนพพล สุขภิรมย์และครูสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง เป็นผู้ฝึกสอน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist Agriculture: Innovation for Sustainable Social Development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ต้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม ม.ปลาย  

การสำรวจและประมาณการระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียน

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน สำรวจและประมาณการระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงเรียน เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 250 KVA ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำ VTR นำเสนอโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำ VTR นำเสนอโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยมี นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมโครงการห้องเรียน IEP ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมโครงการห้องเรียน IEP ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดย นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร Intensive English Program (IEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง โดย นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประเมินผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4 ประเภท ได้แก่ นักเรียนรักการอ่าน ครูรักการอ่าน ผู้บริหารรักการอ่าน โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน เพื่อคัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต ส่งเข้าแข่งขันระดับ สพม.37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทั่วไป ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อ นายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ นักเรียนชั้นม.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน"วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'๖๓" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีครูเฉลิมชาติ เทพอาจ เป็นผู้ฝึกสอน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมของสพม.37 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2563 โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกับคณะครูจากโรงเรียนในภาคเหนือที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเคมีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 วันที่ 17-19 ส.ค.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  1.น.ส.ครองขวัญ ไมตรีสมสกุล ม.6/10
  2.น.ส.สิริกร ดีอุด ม.5/10
 • รางวัลชมเชย
  1.นายธนภัทร เลาคำ ม.6/10
  2.น.ส.พรรณปพร โพธิ์สุยะ ม.6/10
  และนายธนภัทร เลาคำ สามารถทำคะแนนได้สูงสุด ในรอบคัดเลือก จากผู้เข้าสอบ จำนวน 74 คน (37 ทีม)
ครูที่ปรึกษา
1.นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
2.นางสุธีรา งานชูกิจ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย สุทธะสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การวางแผนงานการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสพม.37 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วางแผนงานการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การแข่งขันยูโดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 การแข่งขันยูโดครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 14- 15 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี กับนางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ด้านบริหารจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเข้าร่วมประกวดระดับชาติ นำเสนอผลงานด้วยคลิปวีดีโอ และสัมภาษณ์ผ่านระบบ Teleconference ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 4

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4“Nan youth learning multicultural in ASEAN Camp: Episode 4” โดยมีนายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ สพม.37 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ที่แต่ละโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จำนวนทั้งหมด 20 ฐาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

การประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้าง เรื่องขออนุญาตใช้วัสดุเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบพิเศษ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 69/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม  

กิจกรรมการแข่งขันรอบรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วัวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมวางแผนดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมวางแผนดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูพลศึกษา โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูพลศึกษา โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน เรื่อง การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ยุค COVID-19 โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จากโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ต้อนรับครูจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเรื่องโอลิมปิกวิชาการ ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาเช่นกันที่มีผู้สนใจและแวะมาเยี่ยมเยือน เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนที่ได้ต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมคณะศึกษาดูงานทุกท่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

บริจาคโลหิต

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลน่าน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

รับมอบป้ายชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผศ.ดร.พระชยานันทมุนี และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมรับมอบป้ายชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่องค์กร และสถานศึกษา โดยรูปแบบการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมสามัญใหญ่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี นำโดย นายณัชพงศ์ นิลาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองชุดเก่า และแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อร่วมหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุผลดีตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรม “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีพระครูโสภณปัญญาธร นายศิริยศ วงษ์แพทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือศธจ.น่าน คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วิทยากรในการอบรมวันนี้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ และครูทักษกร เพ็ญมณี เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายณรงชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมใจกันร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประชุมร่วมกับคณะวิทยากรพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมกีฬาชนิดต่างๆ ของนักเรียน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ร่วมงานมหกรรม"วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูนำนักเรียนร่วมแสดงในงานมหกรรม"วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจเยี่ยมห้องเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน ร่วมประชุมกับคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักเรียน ณ ห้องกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับครูหัวหน้างานอาคารสถานที่และพนักงานอาคารสถานที่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการการติดตาม ประเมินผล โครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการการติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563 ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 3 โดยนักเรียนจิตอาสา ต้นกล้าความดี เก็บกวาดขยะ บริเวณหน้าโรงเรียนตามนโยบายของจังหวัดน่าน และหน่วยงานต้นสังกัด
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการกรอก​ข้อมูลนักเรียน DMC ปีการศึกษา​2563​ ​โดยมีนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

วันเปิดภาคเรียนกับการเรียนการสอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กำหนดให้

 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

 

- สแกนอุณหภูมิวัดไข้

 

- ลงทะเบียนด้วยโปรแกรม ไทยชนะ

 

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการเข้าร่วมกิจกรรม/ซื้อและนั่งรับประทานอาหาร

 

-จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล - การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสพม.37 ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยม และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านดอนมูล และอสม.รพ.สต.บ้านดอนมูล ในการคัดกรองในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัสดุและคณะครู คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ชัยพล พาโพธิ์ จากวิทยาลัยเทคนิคน่านและคุณนิติกร สุขใจ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองน่านมาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ด้วย
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online

คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน Online โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมภาคเช้า คือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาคบ่ายคือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องเรียน 221 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 23/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 24/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 25/6/63
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 26/6/63

 

การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และเตรียมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนออนไลน์ โดยในภาคเช้าครูประจำชั้นระดับม.ต้นเข้ารับการอบรม และภาคบ่ายครูประจำชั้นระดับม.ปลาย ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางธัญรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการนำเข้าข้อมูล ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากสพฐ.ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 โดยในโอกาสนี้ได้แนะนำครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มาสอนในภาคเรียนนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ งวดที่ 3 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ร่วมส่งมอบงานงวดที่ 3 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้าง ร่วมกันประชุมและรับฟังคำชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิศรีสวัสดิ์
ร่วมกันประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศรีสวัสดิ์ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และสรุปงาน แนวทางการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสำรวจพื้นที่สร้างอาคารงบประมาณ 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะสพฐ.
ในโอกาสมาสำรวจพื้นที่สร้างอาคาร งบประมาณ 2564
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำจังหวัดน่าน

ร่วมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่าน สะอาดปราศจากขยะ ของเทศบาลดู่ใต้ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณข้างถนนหน้าโรงเรียน

การประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการประชุมจัดทำโครงการตามงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (ด้านวิชาการ) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 มีนาคม 2563

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

การประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 งานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสุนทรียภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิศวกรจาก วิทยาลัยเทคนิคน่านและโยธาธิการผังเมืองน่านร่วมประชุม ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงของคณะครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และนางธัญพิชชา ฟองลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุข

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักเรียนปลอดภัย และปลอดอบายมุขระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2563. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รองผู้อำนวยการสพม. เขต 37 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้อนรับนางวิลาวรรณ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้มาตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่คุมสอบและนักเรียนที่ทำการสอบ ในการสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563-5 มีนาคม 2563

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้จัดการสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิทยากร อ.ฮัษมาน ธนวรกันต์ (ครูแกงส้ม) ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักพภาพผู้เรียน (แนะแนว ป.6) โดยออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน คือ อนุบาลอยู่วิทยา ราชานุบาล บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และจุมปีวนิดาภรณ์

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

การแจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน แจกวารสารประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ศาลา ศ.ว.22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรีนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ และส่งเสริมมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดูแลตรวจสอบการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 เพื่อให้พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ร่วมกับนักการภารโรง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสระน้ำ โดยนำวัชพืชและเทาน้ำที่ปิดผิวน้ำขึ้นเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียเบื้องต้น ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียน

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อรับบัตรเข้าห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านนโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญของชมรม To Be Number 1 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนศิษย์เก่า ศ.ว.18 มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า ศ.ว.18 เป็นอย่างสูง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนและน้อง ๆ รุ่นหลังด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตซอลมัธยมน่านลีค 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เพื่อเป็นการชื่นชมในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนคนอื่นต่อไป

รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศการประกวด Astro Multimedia Creator Awards ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายตฤณพัทธ์ มีบุญ ม.6/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
2.นางสาวกชกร ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน
3.นางสาวธญาณี พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2.รางวัลชมเชยการแข่งขัน Astro Challeng ปริศนาดาราศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1.นายคมชาญ ไชยวงศ์ ม.4/10
2.นางสาวภัคพร สอนทะ ม.4/10
3.นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ ม.4/10

ร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตร​"จังหวัดคุณธรรม​ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"​ ณ​ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช​ ศาลากลางจังหวัดน่าน​

การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ุ 2563 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับการประเมินการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้ (IS1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS3) โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูปแบบ “บันได 5 ขั้น”

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันท์ ไชโนฤทธิ์ ว่าที่ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวลินนภัสร์ วิจิตต์กุลวัน ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่หมดวาระการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นายธีรภัทร์ เวียงคำ นักเรียนชั้นม.3/3 ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมวินัยของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ทีม SW WE ARE ONE ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2020 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง 38 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 48 เหรียญ และรางวัลเหรียญทองแดง 75 เหรียญ รวม 161 เหรียญรางวัล โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินมีสิทธิ์สอบรอบสอง (ระดับประเทศ)

กิจกรรมสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันแต่งชุดสีดำ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันผลิตสื่อโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 253 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันตัดต่อคลิปวิดีโอจากการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค คือเบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ฯ ผลการเลือกตั้งพรรคที่มีคะแนนแเสียงมากที่สุดได้แก่ เบอร์ 2 พรรคอนาคตศรีสวัสดิ์ฯ เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 7(ล่าสมบัติศรีสวัสดิ์อัจฉริยะใต้ท้องทะเล) มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในวันนี้เวลา 08.30 น.นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้พบปะและชี้แจงรายละเอียดการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษากับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าค่ายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเป็นประธานเปิด กิจกรรมโครงการศรีสวัสดิ์ฯ Teen Wave Radio ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการพูด สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงาน MEP OPEN HOUSE NAN PROVINCE 2020 มีนายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนเครือข่าย MEP ในจังหวัดน่าน

ผู้บริหารพบปะคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมประชุมกับคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องสังคมศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การนำเสนอนโยบายของพรรคผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ ซึ่งในช่วงเวลาพักนักเรียนผู้ลงสมัครทั้ง 2 พรรคก็ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วม ไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน พระพุทธศรีสวัสตยาภิรักษ์มหิทธิศักดิ์มหามุนี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีสติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมต่อไป

การประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบถังหมักอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่คณะครูเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรคคือ เบอร์ 1 พรรคเพื่อนใจศรีสวัสดิ์ฯ เบอร์ 2 พรรค อนาคตศรีสวัสดิ์ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ประชุมเพื่อประสานงานนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มกิจการนักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัยทีน วัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 185 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลชนะเลิศสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประชุมและตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย

วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยครูพิชญา ขันเพชร ครูชลดา นันทะน้อย พานักเรียนร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอ่านเขียนบทกวีร่วมสมัย ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังผา

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คนใหม่

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอต้อนรับครูนรพนธ์ คนสูง ในโอกาสที่มาบรรจุใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในเช้าวันนี้ได้มีการพบปะและแนะนำตัวเองแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป โดยมีนักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอลมาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 31 มกราคม 2563 นักกีฬาทีมชาติฟลอร์บอล ได้มาแนะนำการเล่นกีฬาฟลอร์บอล ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อทีมชาติไทยให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษาไว้เป็นที่ระลึกด้วย

การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ต่อนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาฮ้อกกี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการแสดงของชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 38 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

โครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการ “หนังสือทำมือ สื่อสู่การอ่าน” ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาวูซู ในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา วูซู ประเภท Obstacles (สิ่งกีดขวาง)นักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2563
1. นายวโรดม ศรีทิพย์ ม.6/5
2. นายพัฒธฌกรฬ เอื้อจินดาพงศ์ ม.4/7

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬายูโดในอุดรธานีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41"อุดรธานี​เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี​ ชมรมกีฬายูโดโรงเรียนศรีสวัสดิ์​วิทยาคาร​จังหวัด​น่าน​ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ดังนี้
1.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ชาย น้ำหนัก 81-90 กิโลกรัม
นายสิริวัฒน์ เลาคำ ม.5/3
2.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย Nage no kata
นายธนภัทร คำพันธ์​ ม.5/3
นายทรงพล ยงสุขสกุล (ศิษย์เก่า)
โดยมีนายภานุวัฒน์​ อิ่ม​ทอง​ เป็นครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมนำเสนอสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนักเรียนม.5/6 เสนอสุภาษิตประจำสัปดาห์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกความอดทน สร้างวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสมาชิก จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภาพกิจกรรม

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานเคมีย่อส่วน (small -Scale Chemistry )เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์DOW-CST Award 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
1.น.ส. กัญญารัตน์ น้ำพี้ ม.6/7
2.น.ส.จุฑารัตน์ กุลศรีไชย ม.6/7
3.นายรัชต ทยานศิลป์ ม.6/7
แข่งขันในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารจุตรัสจามจุรีสแควร์ และโครงงานจะได้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
Pure and Applied Chemistry Conference 2020(PACCON 2020) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานีต่อไป

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาของชาวจีน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่้วไปและนางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉลองโภคศิลชัย นักเรียนชั้นม. 1/7 ได้รับการคดีเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา

รางวัล“วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นายณัฐภูมิ สุโน นักเรียนชั้นม.5/7 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากจังหวัดน่าน

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกันประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ

นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรมตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Application ด้วยมือถือ ตามโครงการ"การจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน" โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

กิจกรรม S.W. Skits Show 2020 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม S.W. Skits Show 2020 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เกิดความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนคนอื่นๆต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมชุมนุม ในงาน“กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ละห้องเรียนดำเนินกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมชุมนุมยอดเยี่ยม น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดอันดับที่ 1-300 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับป.6 ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนราชานุบาล

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ในงานวันครูครั้งที่ 64 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพ" มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 64 รูป พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยนักเรียนที่รับการประเมินคือด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา นักเรียนชั้นม.2/10

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.38

English We Like ปีที่ 12

วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "English We Like ปีที่ 12"มีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ขนมปังฟาร์มเฮ้า , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัดบริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) และบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนำความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-เขียน" โดยนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมฐานให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจำนวน 10 ฐาน

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 รางวัลระดับชาติ 18 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมงานสภากาแฟ จ.น่าน ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ​ English​ Camp​ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท

กิจกรรมค่ายภาษาจีน

วันที่ 10 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี

การสอบ PRE O-NET 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สอบ PRE O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ปฎิบัติเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา และเป็นการฝึกจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรมต่อไป

กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนั้นได้จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และน้อมนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และจัดงานนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “กาดเฮียนฮู้ สู่การอ่าน สานพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพ มาให้ความรู้นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24

วันที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จัดสอบแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยในโอกาสนี้นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ต้อนรับและพบปะกับนักเรียน ผู้ปกครองก่อนเข้าห้องสอบ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

พิธีทำบุญอาคาร 111 ปี

วันที่ 3 มกราคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าสุริยานุเคราะห์และศรีสวัสดิ์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญอาคาร 111 ปี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 /2563 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์

กิจกรรมเข้าแถวเช้าในวันแรกของปี 2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และชี้แจงนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติก โดยตัวแทนสภานักเรียนมอบต้นไม้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางโรงเรียนด้วย ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

x