Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ครูรัตนาพรรณ-การสอน

                                                                    กระบวนการการจัดการเรียนการสอนครูรัตนาพรรณ

 

การสอน7Eร่วมกับสะเต็ม
โครงงานเคมีย่อส่วน เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย 

ชุดกิจกรรมไฟฟ้าเคมี1ปี2561
สะเต็มกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี