Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

กลุ่มอำนวยการ

     เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสาร 1 , เอกสาร 2

ระเบียบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านว่าด้วย
แนวการปฏิบัติของนักเรียนทั่วไป พ.ศ.2561

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 และ Logbook

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครู

แบบฟอร์มกิจกรรม PLC ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

แบบฟอร์มพัฒนาตนเองและวิชาชีพ