Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

 

ห้อง
บอร์โทรศัพท์
้องธุรการ 054-710411
้องการเงิน 054-710130
้องวิชาการ 088-2633370
้องปกครอง 054-710955,086-4210549
้องทะเบียน-วัดผล 086-4497900
้องพยาบาล 088-2582303
้องพัสดุ 088-2699811