Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2562 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 

ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563  

ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 

ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2564

ประจำเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2564